Boombeleidsenquête ingevuld door CDA, Groenlinks, PvdD en SP voor de verkiezingen

Boombeleidsenquête (stedelijk boom- en bosbeleid)

De Bomenridders Groningen heeft een 10-vragen enquête aan de politieke partijen rondgestuurd. Zes partijen hebben deze enquête ingevuld:

 • CDA,
 • Groeninks
 • PvdD
 • SP
 • Christenunie
 • 100% Groningen

Zes partijen hebben het NIET ingevuld:

 • VVD
 • D66
 • Stad en Ommeland
 • Student en Stad
 • PVDA

Hieronder hebben we ook alle boom- en natuurgerelateerd moties ook toegevoegd zodat jullie kunnen zien wie actief was wat betreft bomen en natuur in de gemeente Groningen.

Hier zijn de tien vragen en antwoorden van de vier partijen.

10 vragen enquête

 1. Biomassa als ‘groene energie’

  Ondersteunt u het idee om bomen en boomafval (door kappen en snoeien) te gebruiken als een voorname bron van energie in Nederland (meer dan 30%) en vindt u dat dit gesubsidieerd moet worden?

CDA: Nee, we zijn niet tegen het gebruik van biomassa, maar het kan slechts een kleine bijdrage kunnen leveren aan de energieproductie.

SP: Nee, biomassa levert geen bijdrage aan CO2-reductie. Op kleine schaal en tijdelijk, kan afvalhout als biomassa gestookt worden. Biomassa is geen langetermijn groene oplossing.

Groenlinks: Nee. Toelichting: niet als voorname bron. Alleen bij uitzondering kan biomassa ingezet worden als energiebron. Bijvoorbeeld bij snoeiafval van lokaal onderhouden bomen.

PVDA: Nee.

Christenunie: Nee, daar zijn wij op tegen. Kortgeleden is daar een motie over ingediend mede door ons in de raad.

100% Groningen: 100% Groningen ondersteunt het proces dat houtsnippers worden benut voor verbranding, mits geen andere toepassing daarvoor kan worden gevonden. Bomenteelt in het kader van biomassa voor uiteindelijke verbranding biedt slechts een zeer kleine bijdrage aan de totale energievraag en wij staan daar dan ook kritisch tegenover. Voor langdurig braakliggende landbouwgrond kan het een optie zijn maar dan heeft de aanplant van bijvoorbeeld acacia, zeker wel 4-6 jaar nodig voor een rendabele groei. Dat zal in stedelijk gebied niet gauw gebeuren. Subsidiëring tot 30% lijkt ons dus geen goed idee.

 1. Meer wettelijke bescherming van bomen

  Ondersteunt u het idee van een betere bescherming van bestaande bomen binnen de provincie, zodat er jaarlijks minder bomen worden gekapt? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?

CDA: Ja, het betreft dan wel bomen binnen onze gemeente (als raadslid ga ik bij alle vragen ga ik in op het beleid binnen onze gemeentegrenzen). Wij hadden bijvoorbeeld liever gezien dat er een ander plan gemaakt was voor het Akerkhof, waarbij de bestaande bomen zouden blijven bestaan.

SP: Ja, vb bij aanleg van het fietspad in park Selwerd is door samenwerking van bewoners en SP de helft van de te kappen bomen gespaard.

Groenlinks: Ja

PvdD: Ja, bijv. met regels voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen.

Christenunie: Nee. Wij gaan alleen over de bomen binnen onze gemeentegrenzen. Daarvoor hebben wij beleid en is de voorwaarde uitdrukkelijk geweest dat we altijd herplantplicht hebben als er bomen gekapt worden.

100% Groningen: Wij ondersteunen de bescherming van bestaande bomen, zeker als die monumentaal zijn. Locatie en type bomen zijn hierbij van belang. Denk aan bepaling landschap, houtwallen en de kwaliteit van de bomen. Een hardhouten eik heeft bijvoorbeeld een veel grotere ecologische waarde dan een spinthouten wilg. Bescherming en vervanging moet daar rekening mee houden.

 1. Herziende criteria voor Belanghebbende

In gevallen van bezwaren tegen kapvergunningen: Ondersteunt u het idee van een herziende definitie van “belanghebbende”, zodat de ecologische en milieuwaarden van bomen, zoals hun vermogen om broeikasgassen te isoleren, uitlaatgassen te filteren, overvloedig regenwater vast te houden en de hitte van hitte-eilanden op te vangen beter tot hun recht komen?

CDA: Ja, komt nu regelmatig voor dat buurtbewoners geen bezwaar kunnen maken omdat men niet direct aanwonende is terwijl men wel op dagelijkse basis de bomen ziet. Vooral in parken en groenzones zouden alle buurtbewoners bezwaar moeten kunnen maken tegen de kap van bomen. Daarnaast dienen kapbesluiten transparant te worden onderbouwt.

SP: Nee, direct belanghebbenden hebben al het recht om bezwaar in te dienen. Voor de bredere belangenafweging hebben we nou juist de volksvertegenwoordiging. Daarbij hebben belangengroepen veel middelen tot hun beschikking om acties rond bomen op te zetten en de volksvertegenwoordigers bij te sturen waar nodig. Ook middels stemgedrag kunnen mensen hun stem laten horen.

Groenlinks: Ja.

PvdD: Ja, iedere inwoner is in principe belanghebbend als het om bomen gaat.

Christenunie: Ja, daar wil de ChristenUnie best naar kijken maar met een kanttekening; via groeperingen kan men ook een gezamenlijk bezwaar laten horen. Ook kan men via de gemeenteraad bezwaar laten weten of inspreken en daar is in het verleden ook zeker gebruik van gemaakt en is beleid op aangepast. Het ‘kikicriterium’ heeft in het verleden ook al geleid tot meer mogelijkheden tot inspraak. Het moet daarom wel een werkbare vorm van inspraak zijn.

100% Groningen: Het is voor 100% Groningen evident dat bomen een grote kwaliteit leveren aan de stedelijke bebouwing. Zeker gezien de verdere opwarming en terugloop van de fauna zijn zij een onmisbaar element in de gebouwde omgeving. 100% Groningen vindt het geen goede zaak dat alleen direct omwonenden ontvankelijk worden geacht om via de Commisie v Bezwaar of de Rechtbank resp. bezwaar of beroep aan te tekenen. Dit betreft ook zeker het geval A-Kerkhof dat natuurlijk niet alleen de omwonenden aangaat  maar een veel grotere reikwijdte heeft.

 1. 30% percentages van stedelijke boomdichtheid (Tree Cover Canopy)

Bent u bereid om toe te werken naar een toename van de totale boomdichtheid in de provincie van tenminste 30%? Dit percentage is nl. een internationaal aanbevolen standaard om aan te houden ondanks verstedelijking en toenemende bevolkingsgroei. Zo niet, welk percentage zou u dan willen aanhouden?

CDA: Ja, maar dan richten wij ons op de gemeente Groningen, het aantal bomen in onze gemeente zal de komende jaren moeten groeien, of het per se minstens 30% moet zijn is nog wel discutabel wat het CDA betreft, maar het zal in elk geval moeten toenemen. De eerste stap is overigens om vast te stellen wat het huidige percentage is, daarna volgt de discussie over de doelstelling.

SP: Deze belangenafweging kan de stad niet in z’n eentje maken. Wij zijn voorstander van een flinke toename van bomen op het grondgebied van gemeente Groningen, maar dit moet wel in goed overleg gebeuren. In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor het aanleggen van een nieuw bos en het behoud van hortus Haren.

Groenlinks: Nee. GroenLinks wil een grote groei van groen waaronder bomen in de stad en provincie. Een percentage van 30% aanhouden is niet verstandig. Soms is de aanleg van ecologisch laag groen belangrijker dan de aanplant van bomen. Dat zou maatwerk moeten zijn. Wij onderschrijven wel het belang van veel bomen maar niet een percentage.

PvdD: Ja, op zijn minst.

Christenunie: Wij gaan niet over de provincie, maar hoe meer groen, hoe beter! Zou eerst willen weten wat het percentage in de stad is om dan te weten wat werkbaar en haalbaar is. Maar ambities voor meer groen, deelt de ChristenUnie.

100% Groningen: Het is moeilijk aan te geven tot welk percentage boomdichtheid men zou moeten gaan. Dit is zeer afhankelijk van landbouwfunctie in combinatie met grondstructuur. 100% Groningen vindt wel dat monoculture landbouw zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Bomen kunnen daarbij een rol spelen maar met oog op bijvoorbeeld weidevogels en de invloed van de zee moet ook naar andere onderdelen van de biodiversiteit worden gekeken.

 1. Herziende criteria voor het verlenen van vergunningen

Zou u bereid zijn de criteria die worden gehanteerd om kapvergunningen af te geven te herzien en zou u er actief aan willen meewerken dat het verwijderen van bestaande bomen veel moeilijker wordt, behalve in geval van bewezen gevaarlijke situaties?

CDA: Ja, het CDA wil zich inzetten voor meer behoud van bomen in Groningen. Of strengere regels nodig zijn is daarbij nog maar de vraag. Misschien is meer transparantie wel genoeg omdat het kapbeleid op papier al tamelijk streng is, maar in de praktijk soms toch meer bomen lijken te verdwijnen dan bijvoorbeeld in de bomenstructuurplannen was vastgelegd.

SP: Ja, het zou goed zijn als de raad in de nieuwe periode de kapvergunningen (procedures) opnieuw tegen het licht houdt.

Groenlinks: Nee. In bepaalde situatie is het denkbaar dat bomen gekapt moeten worden anders dan bij gevaarlijke situaties. Gedacht kan worden aan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel wat ook belangrijk is voor de klimaatadaptatie. Het uitgangspunt zou wel moeten zijn dat een boom behouden moet blijven als er geen stringente reden is om deze te kappen.

PvdD: Ja, bijv. door het invoeren van een hoge kaptax of andere maatregelen.

Christenunie: Nee, zijn veel debatten over gevoerd in het verleden en na veel inspraak is de huidige norm tot stand gekomen.

100% Groningen: De criteria voor bomenkap zijn een aantal jaren geleden versoepeld. Dit leidt tot soms ongebreidelde bomenkap. Een voorbeeld in Stad is bijvoorbeeld de voorgenomen kap van 6 christusbomen in de A-straat waarbij slechts één kon blijven staan vanwege een stamdikte van 20cm. 100% Groningen vindt dat een slechte zaak en is dus voor verzwaring van de criteria indien er geen noodzaak bestaat mbt direct gevaar nav verrotting of ziekte.

 1. Wetenschappelijk gefundeerd bosbeleid invoeren

Zou u willen meewerken aan een wetenschappelijk en modern stedelijk bosbeleid, gefinancierd door de gemeente en uitgevoerd door stedelijke bos- en boomexperts, met een jaarlijkse verplichte inventarisatie van verwijderde en geplante bomen en een verslag van de netto ecologische en milieuwaarden van het stadsbos, zoals internationaal reeds gebeurt bij moderne stedelijke bosafdelingen? Een voorbeeld van zo’n rapport en zulk beleid is toegevoegd aan deze brief.

CDA: Ja/nee, deze vraag vind ik op dit moment te ingewikkeld om met ja of nee te beantwoorden, maar duidelijk is dat gezien de klimaatverandering het belang van groen bedekking zal toenemen, daarnaast hebben bomen ook een belangrijke waarde voor de biodiversiteit. Een stap zou al zijn om de afdeling ecologie van de gemeente, de stadsecologen, meer invloed te geven bij de uitvoering van het bomenbeheer.

SP: Dat we beter moeten compenseren, bijplanten en slimmer moeten onderhouden is duidelijk. Wat hier erg kort wordt voorgesteld is moeilijk op waarde te beoordelen. Hoogwaardig boomonderhoud in Groningen lijkt niet verkeerd en dat daarbij een wetenschappelijke benadering moet worden gekozen is aan te prijzen. We moeten dit echter wel in samenhang met andere (groene) kwesties in de gemeente zien. Daarvoor maken wij politieke afwegingen als die komen.

Groenlinks: Ja. Ik zou het liever willen uitbreiden naar wetenschappelijk gefundeerd groenbeleid.

PvdD: Ja.

Christenunie: Ja, mits het een doel dient en daarom is de implicatie van deze vraag niet te overzien op dit moment.

100% Groningen: Een goed gefundeerd bosbeleid kan door inventarisatie een bijdrage leveren aan de inzichtelijkheid waar de politiek haar beleid op kan bepalen. 100% Groningen staat daar niet onwelwillend tegenover al moet het een en ander natuurlijk wel financieel haalbaar zijn.

 1. Het inpassen van bestaande bomen binnen nieuwe ontwikkelingsplannen

Wilt u meewerken aan het implementeren van een nieuw compensatiebeleid, dat financiële middelen en personeel beschikbaar stelt voor gedegen toezicht en controle en uitgaat van moderne criteria die de waarde van bomen in termen van ecologie, milieu, psychologie en historie erkennen, zodat bomen al in de eerste stadia van nieuwe ontwikkelingsplannen kunnen worden ingepast?

CDA: Ja, de waarde van bomen kan inderdaad beter worden verankerd in ons beleid, bij ruimtelijke plannen kunnen bestaande bomen meer waarde kunnen krijgen waardoor ze ondanks nieuwbouw toch kunnen blijven bestaan. (Bomen laten staan is vaak beter dan compenseren…)

SP: Ja, waarbij wel onze vraag is in hoeverre de wijze waarop de gemeente nu omgaat met bomenbeleid drastische bijstelling behoeft.

Groenlinks: Ja. Sterker nog, dit groencompensatiebeleid is de afgelegen periode door de GroenLinkswethouder ingevoerd.

PvdD: Ja, zie ook eerder antwoord over natuurinclusief ontwerpen.

Christenunie: Ja, als wij u goed begrijpen wilt u herplanten en als dat mogelijk is, zijn wij daar voor.

100% Groningen: Is er sprake is van monumentale bomen of houtopstand, dan dient daar in de ontwikkelingsplannen rekening mee  te worden gehouden. Wel is dit per geval natuurlijk verschillend. Een beter en duidelijk toetsingskader kan mogelijk uitkomst bieden.

 1. Percentages boomdichtheid (Tree Cover Canopy – TCC) in Groningen?

Is u bekend wat het percentage aan boomdichtheid in Groningen is? Zo ja, wat is het percentage binnen de stadsgrenzen? En in de provincie?

CDA: Nee, dat weet ik helaas niet. Dit zijn echter wel cijfers die gemakkelijk voor alle burgers te vinden zouden moeten zijn. Ik hoop dat met de groentool die mede door inzet van het CDA wordt gemaakt dit soort cijfers toegankelijk kan maken zodat we kunnen zien hoe het groen in onze stad zich ontwikkeld, inclusief de boombedekking. Een groentool zou alle inwoners ook meer inzicht kunnen verschaffen in de waarde van groen en bomen voor onze gemeente.

SP: De boomdichtheid is: ongeveer 21.5 bomen per hectare in huidige gemeente Groningen. Ongeveer 180.000 bomen /83,75 km2 =+/- 2150 bomen /km2, oftewel 21,5 bomen per hectare, gemiddeld over de hele gemeente. Welk percentage aan boomdichtheid wordt bedoeld is niet helder.

Groenlinks: Ja.

PvdD: Ja, zie ook eerder antwoord over natuurinclusief ontwerpen.

Christenunie: Helaas, geen idee. Geen gelegenheid gehad om dit ambtelijk na te kunnen gaan. Als ChristenUnie zijn wij blij met onze groene longen zoals we die nu kennen. Voor de toekomst zijn ook deze “hitteschilden” hard nodig. Daarom willen wij ook dat er vooral in versteend gebied, groen wordt toegevoegd. Dat kan in de vorm van bomen maar ook in de vorm van groene gevels, vooral in de binnenstad. Ook helpt groen mensen gezonder te worden omdat er dan een mooie plek is om in de buitenlucht te gaan bewegen.

100% Groningen: Het is ons niet bekend wat de percentages boomdichtheid momenteel zijn. Gezien de huidige aanpak van grote logistieke projecten zal dit zeker niet zijn toegenomen.

 1. Gemeentelijke bomen?

Is u bekend hoeveel bomen er worden onderhouden door de gemeente? Hoeveel bomen zijn dat?

CDA: Nee, idem vraag 8.

SP: 93.000 van de ongeveer 180.000 staan individueel in het beheerprogramma.

Groenlinks:

PvdD: Niet bekend om hoeveel het gaat.

Christenunie: Wij weten dat er boomonderhoud is, maar weten niet hoeveel.

100% Groningen: Het is ons niet bekend hoeveel gemeentelijke bomen tot het onderhoudsplan worden gerekend. Wel is bekend dat de monumentale bomen (monumenten) jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig, gesnoeid. Deze gegevens zijn wel op te vragen in de bomen analyse natuurlijk.

 1. Jaarlijkse kapcijfers?

Is u bekend hoeveel bomen gemiddeld per jaar worden verwijderd? Hoeveel bomen zijn dat?

CDA: Nee, idem vraag 8.

SP: Afgelopen 4 jaren zijn door de gemeente ongeveer 3.000 bomen gekapt en er zijn ongeveer 4.300 vergunningen verleend voor het kappen door particulieren. 7.300/4 is ongeveer 1.800 /jaar

Groenlinks:

PvdD: Niet duidelijk om hoeveel het gaat.

Christenunie: Niet duidelijk. Voor de raad en voor inwoners moet dat sneller te vinden zijn; volgens mij was daar een goed voorbeeld van uit België waar een motie om inzicht in alle groen te hebben, aangenomen. Helaas nog geen uitwerking daarvan gezien.

100% Groningen: Het is ons niet bekend hoeveel bomen per jaar worden gekapt. Dat zal van jaar tot jaar sterk verschillen. Daarbij komt dat de ene boom niet de andere is qua grootte, soort en type.

Bronnen

Bomenridders Groningen: Reactie op de “Evaluatie Boombeheer 2014-2017” 2018

Bomenridders Groningen: Advies biomassa (Vol Ambitie – Energie Transitieplan) voor Provincie 2018

Bomenridders Groningen: advies voor Groencompensatie – Toespraak Beheer en Verkeer 2017

Bomenridders Groningen: Brief naar gemeente – Kritiek op bomenbeheer 2017

Martijn Katan, Martijn en Ben Feringa. “Biomass stoken is een ramp voor het klimaat”. 16 nov. 2018. NRC.

“Every Tree Counts: A Portrait of Toronto’s Urban Forest” Parks, Forests and Recreation. 2008 (met de iTree eco programma gebruikt om het “urban forest canopy cover” te meten!

Arets, Eric. “Ook in Nederland vindt Ontbossing plaats.” Nature Today. Wageningen Environmental Research (Alterra) 2017

“Alles bij elkaar komen we tot de conclusie dat tussen 2013 en 2017 de Nederlandse bosoppervlakte netto met zo’n 5400 hectare is afgenomen, dat is gemiddeld 1350 hectare per jaar,” zegt bosbouwkundig onderzoeker Eric Arets van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Open letter by 190 Scientists revealing “Need for a scientific basis of EU climate policy on forests”. March 27, 2018. EURACTIV.

Europe’s green energy policy is a disaster for the environment (2016-12-10) by Michael La Page in The New Scientist, 2 December 2016.

Boom en Natuur gerelateerd moties:

Hoorzitting Akerkhof 20 november is uitgesteld tot 6 december 15:45 – Harm Buiterplein 1 (naast station Europapark)

De geplande hoorzitting voor 20 november 2018 over de kap van de vijf bomen op de Akerkhof is uitgesteld tot donderdagmiddag 6 december 2018 om 15.45 uur, Harm Buiterplein 1 (naast station Europapark).

Gedurende een bijeenkomst over deze zaak met mensen die bezwaarschriften hebben ingediend, hoorden we redelijk veel vragen of misvattingen over dat meerdere van deze bomen ziek zijn en dat dat de reden voor de geplande kap is. Voor de duidelijkheid: de zes bomen op deze hof zijn niet ziek (hoewel een linde een slechte conditie heeft en een andere kastanje lijdt aan bloederziekte maar dat betekent niet dat er een directe noodzaak tot kappen is). Het onderzoek uitgevoerd door de gemeente heeft al laten zien dat deze bomen een levensverwachting van 5 tot meer dan 15 jaar hebben. De reden voor de gewenst kap is om meer licht en ruimte te creëren voor een nieuw terras en ontmoetingsplek.

Tijdens de bijeenkomst hebben we een mooi alternatieve plan gezien ontworpen door Wankja Ferguson en Hans van der Lans dat alle bomen laten staan en ruimte geeft voor nog meer planten om de hele kerk. Het was een inspirerend alternatief plan, welke zeker stelt dat deze plek met zijn oude statige bomen behouden blijft.

Het oude  BEA (boom effect analyse) rapport van feb 2018, waarvan hier een paar belangrijke pagina’s is hier te lezen:

De geplande kap is voor bomen M1, M2, M3, M6, M8 en M9

Een meer recent aanvullend onderzoek van juni 2018 is (deels) hier te zien (het gaat over M1, M2, M3, M6, M8, M9:

Protestdemonstratie tegen bomenkap op Akerkhof – 10 november 2018 – 13:30

Partij voor de Dieren organiseert zaterdag as. protestdemonstratie tegen geplande bomenkap op Akerkhof 10 november 13:30

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag 10 november een protestactie tegen de door dit college geplande bomenkap op het A-kerkhof. Lijsstrekker Kirsten de Wrede zal aldaar vanaf 13:30 spreken over het grote belang van een ommekeer in ons denken over ecologie. Daarnaast zal de Wrede informatieborden onthullen over de grote waarde van bomen voor het stedelijk klimaat. De partij roept alle bewoners van de stad Groningen op om mee te demonstreren.

De Partij voor de Dieren is fel tegen de kap. Kirsten de Wrede noemt bomen een asset, waar we de waarde onvoldoende van inzien. “De gevestigde politieke partijen blijven maar doorgaan met het vernietigen van de leefwereld van dieren en die van onszelf. Juist in deze tijd waarin de klimaatverandering zo duidelijk is, zouden we ons moeten realiseren dat er bomen bij moeten in de stad in plaats van dat we bomen gaan kappen!” De Wrede benadrukt dat bomen CO² absorberen, grondwater vasthouden en fijnstof opnemen. Daarnaast hebben bomen een onmiddellijke, positieve uitwerking op mensen: de nabijheid van bomen doet je bloeddruk dalen, versterkt je immuunsysteem en werkt stress verlichtend. Daarnaast hebben bomen natuurlijk een zeer belangrijke functie als habitat voor dieren en insecten.

Het huidige college, dat bestaat uit PvdA, Groenlinks, D66 en VVD, heeft deze zomer een plan naar voren gebracht voor de herinrichting van het Akerkhof. Onderdeel van deze plannen is het kappen van twee eiken, één iep, één kastanje, één linde en een es. De Partij voor de Dieren fractie in de gemeente heeft een motie tegen de geplande kap ingediend op 28 maart 2018, waarin de partij benadrukte dat de ecologische waarde van het Akerkhof door de plannen alleen maar slechter wordt. De motie werd slechts gesteund door 100%Groningen, CDA en Stad%Ommeland. Tegen stemden GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CU, Student&Stad en SP.

 

 

De klimaat- en milieuwaarden van de zes bomen op de Akerkhof in het centrum Groningen

Op 25 oktober was één van de bomenridders – Chiljon Janssen – op RTV Noord te horen met een krachtig pleidooi tegen de geplande kap (Luister vanaf 42:00 minuten). De gemeente zou ruimte willen maken voor een nieuwe terras. Het gaat om 4 verschillende soorten bomen – 2 eiken, 1 iep, 1 paardenkastanje boom, 1 linde en 1 es, met een leeftijd variërend van 20 tot 80 jaar.

Twee van deze bomen verkeren in een minder vitale conditie, maar dat betekent niet dat ze nu gekapt moeten worden. Ook minder vitale bomen hebben veel te bieden en zijn niet altijd gevaarlijk. Deze 6 bomen hebben naar verwachting nog tenminste 5 tot 25 jaren te leven (volgens het onderzoek uitgevoerd door de gemeente) en eigenlijk waarschijnlijk veel meer. Met iTree Tools weten we dat deze 6 bomen veel milieu waarde hebben. Deze bomen leggen 300 kg CO2 per jaar vast en filteren 37678 storm water en 1177 gram ozon.

Je kunt ook het plan en het boomonderzoek hierover (de BEA) lezen op: https://bomenriddersgroningen.nl/bronnen/

En hier zijn de milieu waarden van deze bomen bepaald met het programma iTreeTools:

 

 

Aa-kerkhof hoorzitting gepland voor 20 november 2018

Groningen, Nederland, 9 aug 2015
foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

In de afgelopen maanden heeft de gemeente Groningen meer dan 152 bezwaarbrieven ontvangen tegen de geplande kap van vijf en verplanting van één boom bij het Aa-kerkhof. Van de ontvangen bezwaren zijn enkelen als belanghebbend aangemerkt, en de gemeente heeft aangekondigd dat de hoorzitting hiervan plaats zal vinden op 20 november 2018. De precieze tijd is nog niet bekend.

De meeste van de 152 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers geen ‘belanghebbenden’ zijn. Je bent als bezwaarmaker enkel belanghebbend als je de boom kan zien vanuit je woning. Dit is zeer achterhaald, en neem op geen enkele wijze in acht wat voor bijdrage bomen hebben. De bomenridders pleiten voor het herzien van de het begrip van ‘belanghebbend’. Bomen dragen op vele manieren bij, bijvoorbeeld op ecologisch vlak, zorgen voor verkoeling en schaduw, zijn een biotoop, etc, en dit niet alleen voor mensen die ze kunnen zien. Bomen, en daarmee het publiekelijk groen, behoren ook gezien te worden als ons cultureel erfgoed, en daar zijn we allen belanghebbend in, niet enkel het huis ernaast.

Dit is een voorbeeld van een brief van een bezwaarmaker die betoogt wel degelijk belanghebbend te zijn:

Afdeling: Juridische Zaken

Betreft: mijn betoog waarom ik vind dat ik belanghebbende ben inzake het plan van de gemeente om 5 bomen te kappen, 1 boom te verwijderen en 105 vierkante meter houtopstand te verwijderen aan het Aa-kerkhof.

Kenmerk brief gemeente: 201806482

Groningen, 24 oktober 2018

Geachte burgemeester en wethouders van Groningen, geachte lezer van deze brief,

De term ‘belanghebbende’ is rekbaar, de wet is geen vaststaand gegeven. Soms is de straal voor een belanghebbende een kilometer en soms is dit vijf kilometer. Het lijkt in deze kwestie net alsof de Gemeente Groningen inzet op het minst minimale, je moet de bomen van de A-toren thuis kunnen zien. Dat is voor maar weinig inwoners haalbaar, terwijl dit plan zoveel mensen raakt (152 bezwaren wat naar buiten toe bekend is, dit zijn er mogelijk nog meer). En van al deze bezwaarmakers laat de gemeente volgens berichtgeving in het DVHN hooguit 10 toe op de hoorzitting. En al die andere bezwaarmakers, waaronder ikzelf, zijn niet ontvankelijk? Ik denk dat wij allemaal wel ontvankelijk zijn: ontvankelijk houdt in dat een bezwaar in aanmerking komt voor behandeling door de instantie (in dit geval de gemeente) waar men zich toe wendt. En een afwijzing is geen eerlijke en gehoorde behandeling. Een ontvankelijk persoon is iemand die met gevoel ergens op reageert en dat doe ik, net als alle anderen! En dat maakt dat ik mij zie als belanghebbende.

En hoewel het handelen van de gemeente juridisch mag, vind ik dus dat ik wel terdege belanghebbende ben. Het gaat hier mijn inziens namelijk om het vernietigen van de directe groene omgeving waar cultureel erfgoed gesitueerd is! Een omgeving met bomen die samengaan met het kerkhof, het hoort gewoon bij elkaar. De Aa-kerkhof is met 15 bouwwerken een rijksmonument (en daarnaast staan er nog 15 gemeentelijke monumenten in de straat). Daar horen de bomen en het gras bij, daar hoort geen hip pleintje met stenen bloembakken bij. Ik ben verbijsterd op de wijze waarop Groningen zich van al haar groen ontdoet, alsof het de normaalste zaak van de wereld is en het allemaal past binnen de plannen die staan in de ‘the next city’, de herinrichting van de stad. (waar overigens ook weinig over groen in vermeld staat). Het lijkt nu net of Groningen ‘the city of stone’ aan het worden is, in plaats van de mooie groene stad die het was. In 2012 was de stad nog zo goed bezig om de groene stad te worden, onder andere door ontsnipperingsmaatregelen, waarbij Groningen de natuur in de stad ruim baan wilde geven. In 2016 streefde Groningen nog een duurzame bio-economie na en was de stad druk met vergroening, wat complimentwaardig is. Waar is dit streven gebleven? Waarom moet de ontwikkeling en de toekomstplannen van de stad nu ten koste van bomen en groen gaan. Dat heeft toch niks meer met vergroening van de stad te maken? Er is in de afgelopen jaren nog nooit zoveel gekapt in de stad én in de provincie Groningen als nu. Een zorgwekkende ontwikkeling.

In een kwestie als deze telt alleen het juridische aspect niet, dat kan simpelweg niet. Ook het emotionele telt en weegt zwaar. De stad is van iedereen, inherent in welke wijk je woont. Openbare plekken zijn er voor iedereen en ook ik mag daar iets van vinden als inwoner van de stad. Het plan is om van de Aa-kerkhof een ‘groene stadsruimte’ (lees: horeca gelegenheid) te maken, maar waarom moet dat op deze plek? Dit is een plek met historie, het is schaduwrijk, er leven veel vogels en insecten en het zijn waardevolle bomen. Het raakt mij als, in deze tijd van klimaatopwarming, deze prachtige plek een conceptmatige ‘verblijfsplek’ moet worden. Het zo’n mooie plek midden in de stad, ik kom er graag en met regelmaat. De gemeente kan toch ook op bestaande pleinen deze groene stadsruimte maken? Er zijn al zoveel pleinen in de binnenstad, het lijkt net alsof het groen het altijd verliest van de bestrating. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Damsterplein of de Grote Markt. Er is maar één plek zoals het Aa-kerkhof, vol nostalgie, maar er zijn genoeg bestaande pleinen die best wat groener mogen worden. Waarom daar niet tafeltjes en stoeltjes neerzetten en wat meer bomen en struiken planten?

Ik kan maar niet begrijpen waarom deze bomen gekapt moeten worden, ze zijn namelijk niet ziek (en al waren ze dit wel, bomen zijn prima in staat zichzelf beter te maken en kunnen bovendien ziek gerust nog een jaar of 10 mee). De opgegeven reden voor de kap is om zonlicht op het terras te krijgen, maar er is genoeg zonlicht op andere plekken, waar geen bomen staan. Bijvoorbeeld de eerdergenoemde Grote Markt of het Damsterplein waar zo ongeveer geen boom, struik of gras te bekennen is.

Ik woon al ruim 18 jaar in Groningen en voel mij onderhand volledig ‘stadjer’. Door de jaren heen zie ik steeds meer groen verdwijnen in de stad, terwijl dit zo belangrijk is. Hieronder kort een opsomming waarom groen, en dan in het bijzonder bomen, zo belangrijk is:

 • het is belangrijk voor de biodiversiteit;
 • bomen dragen bij aan verbetering luchtkwaliteit;
 • bomen zijn beeldbepalend en sfeerbepalend, uit diverse onderzoeken is gebleken dat groen bijdraagt aan het ‘welzijn’ van de mens. Groen stemt vrolijk, en dat doet bestrating en stenen plantenbakken niet;
 • Bomen nemen CO2 op;
 • Bomen gaan hittestress tegen;
 • Bomen en groen filteren regenwater.

Bij deze mijn betoog. Ik hoop dat ik uitgenodigd word als belanghebbende voor de hoorzitting. Want zoals gezegd gaat het ook mij als inwoner van de stad aan!

Groene groet,

 

 

Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde – maak geen camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur

Pers Bericht – Camping Wedderbergen, Westerwolde

26 oktober 2018

Camping Wedderbergen in de Gemeente Westerwolde (Groningen) wordt bijna een klein dorp te midden van kwetsbare en blijvend te beschermen natuur (SES).

Op 31 oktober 2018 vergaderd de raadscommissie van de nieuwe gemeente Westerwolde over een uiterst omstreden en principieel foutief besluit van Burgemeester en Wethouders van deze Gemeente. De eigenaren van de camping Wedderbergen, niet wonend in deze Gemeente, hebben opnieuw een plan gemaakt de camping gelegen in de ecologische hoofdstructuur binnen deze Gemeente aanzienlijk te vergroten en natuur ter plaatse te vernietigen en op langere termijn te bedreigen.

Een ‘camping’ op die plaats, als ook de uitbreiding hoort niet in een ecologische hoofdzone en dient als geheel te worden verwijderd en verplaatst. De eerdere foutieve beslissing en groei wordt nu nog erger gemaakt door de uitbreiding in aantal campingplaatsen en het gebruik. De toegenomen verkeersbewegingen en verlichting bedreigen de natuur. Geluid en gebruik, het grove verstorende karakter van een dergelijke voorziening in de met veel overheidsmiddelen tot stand gebracht waardevolle gesteunde natuur maken het erger. Een (kleine) natuurcamping kan daar passen, maar niet een 24/24 recreatiedorp te midden van de ecologische hoofdzone.

De Provincie kijkt echter welwillend mee en lijkt met ontheffingen en toestemming voor compensatie door het aanleggen van een ecologische weide nabij het dorp omdat op die plaats nota bene woningbouw niet meer mogelijk is vanwege “krimp” de campingeigenaar en de gemeente het volle pond te geven. Er wordt immers gecompenseerd…

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in uitbreiding en de raad wordt met veel op papier geplakte woorden en rapporten van ingevlogen adviseurs van de kant van de eigenaar gevraagd de verklaring “van Geen Bedenkingen” af te geven op de eerstvolgende raadsvergadering op 7 november 2018.

Ter elfder ure.

De eerder medewerking van de oude raad werd na goed beargumenteerde bezwaren van om- en aanwonenden samen met het IVN en Bomenridders ter elfder ure ingetrokken door B&W. Nota Bene Sitta Slow gebeurde dit in de zitting van de bezwaarcommissie in het stadhuis van Wedde.

Bomenridders Groningen zullen omwonenden en andere bezwaarden steunen in beroep tegen kaalkap als gevolg van het foutieve B&W besluit en onverhoopt een raadsbesluit. Beroep zal worden ingesteld tegen elke vergunning. Niet omdat het leuk is. Elke aantasting op schijnbaar eenvoudige, maar zoals nu grove wijze van de ecologische hoofdzones in Stad en Ommeland en het sparen en waarderen van natuur- en natuurontwikkeling kunnen niet anders dan met: bezwaar en beroep bestreden worden. Maar ook met argumenten en overleg, acties al het noodzakelijk is.

Tenzij raadsleden bij zinnen komen. B&W en de Provincie luid en duidelijk terugfluiten. Immers ook hun geloofwaardigheid als overheid staat op het spel. Niet voor niets heeft de Provincie Groningen veel inzet geleverd en gaat het nog meer doen om natuur te behouden, te koesteren en zich te laten ontwikkelen. Maar soms en te vaak gaan economische belangen (Eemshaven, Westerwolde, uitbreidingen van agrarische fabrieken in kwetsbare gebieden e.v) te ver, zoals ook nu in Westerwolde.

 Hier is de commissie voorstel

En hier is een artikel hierover in het Dagblad van het Noorden

 

Een boom groeit niet zomaar in de stad

Een interessant artikel uit het blad Permaculture van oktober 2018 biedt belangrijke informatie over de functies van stedelijke bomen die we meestal niet beseffen, zoals waterfiltratie en een verkoelingseffect. Maar de omstandigheden die voor bomen nodig zijn om volwassen te worden zijn complex en ingewikkeld.

Vooral de kwaliteit van de bodem is vaak niet goed begrepen zoals hier beschreven is:

“De ideale bodem voor bomen in verharding heeft een hoge weerstand tegen verdichting, voldoende organische stof en voedingsstoffen. Steeds vaker maakt men boomgroeiplaatsen met een hoog percentage grof natuursteen (bomengranulaat), boombunkers met een betonnen of kunststof afdekking of een sterke, druk verdelende, structuur die in het boomexperts-jargon een ‘krat’ wordt genoemd.” (p. 23).

Je kunt het artikel hier lezen.

Tweede Cursusdag Bomenridders Groningen – 6 oktober 2018 – 10:00 Lewenborg

Uitnodiging – Tweede Cursusdag Stichting Bomenridders Groningen

Datum: 6 oktober 2018

Locatie: Lewenborg

Tijd: 10:00-14:30

Lunch: deelnemers zijn gevraagd om hun eigen lunchpakket mee te nemen van huis

Kosten: 75 Euro (voor 3 bijeenkomsten) of 25 Euro (voor 1 bijeenkomst)

Beste Cursisten en Bomenridders,

Graag nodigen wij jullie uit voor de 2e cursusdag op zaterdag 6 oktober. We bezoeken ditmaal de wijk Lewenborg, waar ons een leerzaam en bovenal boeiend programma wacht. Zo zullen een aantal interessante sprekers ons veel gaan vertellen over een breed scala aan –boomgerelateerde- onderwerpen.

Wij behandelen onder andere de juridische en politieke aspecten waarmee Bomenridders te maken hebben, we maken een wandeling door het inspirerende Le Roy gebied en ontdekken een bomentuin (Pinetum) in de stad.

Kortom: cursusdag 2 wordt een dag van horen, voelen, ruiken en zien!

Kosten cursus en betaling

De kosten voor de hele cursus van drie bijeenkomsten zijn 75 euro. Als je niet in staat bent om alle drie de cursussen bij te wonen, dan mag je afhankelijk van je aanwezigheid 25, 50 of 75 euro betalen. Heb je de eerste cursus al gevolgd, maar nog niet betaald, dan verzoeken we je liefst voor 6 oktober de 25, 50, 75 euro of het hele bedrag van 100 euro over te maken op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van “Stichting Bomenridders Groningen” onder vermelding van je “Naam Bomencursus 2018”. Wil je meer betalen, dan mag dat natuurlijk altijd! Zijn er andere afspraken met je gemaakt over betaling, meld dit dan aub. via de algemene mail, info@bomenriddersgroningen.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank! We zien ernaar uit jullie (terug) te zien. Tot 6 oktober! Hier volgen de details voor deze cursus.

DAGDEEL INDELING

10:00               Start op locatie Het Dok (Kajuit/winkelcentrum te Lewenborg)

10:15               Voordracht Peter Mendelts (juridisch adviseur)

11:00               Koffie/thee

11:15               Voordracht Gerrit Vos (LeRoy)

12:00               Korte inleiding over het Pinetum

12:15               Wandeling naar locatie LeRoy huis

12:30               Lunchen in LeRoy huis

13:00               Wandeling door LeRoy gebied richting Pinetum (Wimpel)

13:30               Rondleiding in het Pinetum Quatrebras door dhr. Rex Leber

 

LOCATIES

Het Dok: Kajuit 4, 9733 CA Groningen (hier starten we)

LeRoy Huis: Grootzeil (ongeveer #33), 9733 EA Groningen

Pinetum Quatrebras: Wimpel, 9733BM Groningen

 

Het bestuur van de Bomenridders Groningen

Wie Groen doet, Groen ontmoet.

 

Jan Pieter Janse, Secretaris                                           Kristin McGee, Voorzitter

De Bomenridders Groningen zoekt altijd donateuren voor jaarlijks kosten zoals adminstratieven, legale kosten en kosten voor acties en posters! Als u donatuer wilt worden maakt u graag minimaal € 10,00 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen onder vermelding van donatie en jaartal. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

10 waarden van bomen

 1.           Bevorderen biodiversiteit
 2.           Verbeteren luchtkwaliteit
 3.           Zijn biotoop voor dieren en planten
 4.           Zijn beeldbepalend
 5.           Nemen C02 op
 6.           Verhogen welzijn
 7.           Beperken geluidsoverlast
 8.     Gaan hittestress tegen
 9.     Verminderen wateroverlast
 10.     Zijn cultureel erfgoed van buurt/regio

‘Europees energiebeleid bedreigt bossen overal ter wereld’

In een nieuw artikel in Nature trekken klimaatspecialisten aan de alarmbel:

‘Dat Europa het verbranden van bomen als een klimaatneutrale bron van energie ziet, kan dramatisch uitpakken voor bossen over de hele wereld. Vooraanstaande klimaatdeskundigen trekken aan de alarmbel.’
’Als hout specifiek wordt gekapt om energie te produceren, komt er veel CO2 in de atmosfeer terecht, en het kan eeuwen duren voor nieuwe bomen deze absorberen’

Je kunt het artikel hier lezen.