Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer Frits van Beusekom op houtkap en terecht

Op 31 januari 2019 stond er een interview in Nieuwsblad De Kaap met de voormalig directeur van Staatsbosbeheer (pagina 1 en pagina 2). In dit interview uit hij zijn zorgen over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. “Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moet verdienen.” De oorzaak hiervan ligt bij de politiek, een feit dat hij al in 2012 heeft voorzien: “Onder de afgelopen neoliberale kabinetten was natuur geen publieke verantwoordelijkheid meer, maar werd het beheer ervan steeds meer overgelaten aan de markt en private partijen. Natuurbeheerorganisaties kregen tot zo’n 70% minder subsidie, en vanwege de financiële drijfveer nam de houtkap toe”.

De vraag naar biomassa als “groene energie” gesubsidieerd door het Rijk is natuurlijk hieraan verbonden een heeft een dramatische impact gehad op het huidige kapbeleid.

In dit interview, verwoordt de oud-directeur exact wat velen onder ons al jaren zien en ervaren. Het is tevens een reden waarom burgers actief zijn geworden voor onder andere de Bomenridders Groningen. Immers, het huidige kaalslagbeleid maakt dat mensen niet langer blijven toekijken, maar ook willen opkomen voor het bos dat wij in Nederland (en Groningen) nog hebben. Wij zijn content met het feit dat steeds meer medewerkers uit de wereld van natuurbeheer kritisch durven te zijn: onze bossen hebben (ook) bescherming nodig.

Red de 12 Hoven in Winsum

De gemeente Het Hogeland in Winsum heeft gedurende een jaar onderhandeld met het project De Tirrel om het terrein van de 12 Hoven te ontwikkelen. Lokale bewoners hebben verzocht dat de kapvergunning voor dit project waarvoor een tiental bomen en een klein bosgebied verdwijnt ingetrokken wordt. Er zijn al een jaar besprekingen met de projectleiding en gemeente, zonder resultaat. De Bomenridders Groningen zullen een bezwaar indienen tegen de vernietiging van dit bosgebied, en verzoeken de buurtbewoners hetzelfde te doen.

Binnenkort worden de bomen op het 12 Hoven terrein gekapt! 
De gemeente Het Hogeland heeft 11 december 2018 een kapmelding gepubliceerd. 
Het 12 Hoven bos gaat eraan. 
Ongeveer 3150 m2 bos wordt gekapt plus 15 losstaande bomen
Vóór maart zullen de bomen plat liggen en vóór het broedseizoen.

Zie de website van de 12 Hoven om een bezwaar brief in te sturen en om meer foto’s van het gebied te zien.

Harens Groenbeleid – Van de Groene Parel tot Bomen als Verdienmodel

Kristin McGee – Voorzitter Bomenridders Groningen

Vertaling Wilma de Koomen

8 januari 2019

Nesciopark, Haren, bomen gekapt voor een “bijzonder bedrijventerrein waar landschap en bebouwing een geheel vormen..”, 2018

Vanaf 2013 is het groenonderhoud in Haren (en elders in de provincie) drastisch aan het veranderen. Dit is begonnen met de toename van de jaarlijkse kapcijfers en de jaarlijks goedgekeurde vergunningen voor bomenkap, waardoor er meer dan 600 bomen per jaar verdwijnen. Deze forse toename in de aantallen gevelde bomen is niet de enige opmerkelijke verandering. Want alle bestaande bomen werden ook rigoureuzer gesnoeid, resulterend in gevaarlijk opgekroonde stammen en uitgeholde boomkronen (de z.g. lions tail bomen).

De levensvatbaarheid van bomen wordt hierdoor verminderd, maar het stelt de gemeente wel in staat meer houtafval te verzamelen. Daar komt bij dat het beleid van de gemeente er nu op is gericht het stadsbos te ‘verjongen’, zodat bomen niet zo oud kunnen worden (ongeveer 30 jaar). En erger nog, die grote statige bomen die voortijdig gekapt zijn, vaak onder het voorwendsel van onveiligheid, of ziekte zijn niet vervangen door nieuwe bomen. De gemeente claimt nog 30.000 bomen in het bestand te hebben, maar pogingen om uit te vinden of dat klopt zijn mislukt, omdat er geen antwoord komt op de vraag wanneer er het laatst een inventarisatie is geweest. Ons WOB-verzoek resulteerde in de stellingname dat de gemeente het niet nodig vond om jaarlijks te inventariseren hoeveel bomen er gekapt of geplant worden.

Deze acht 80-oude populieren op de Waterhuizerweg in Haren zijn in 2016 gekapt terwijl ze nog gezond waren. Er zijn slechts drie jonge bomen voor terug geplant.

Dit radicaal veranderde, maar ongeschreven beleid oversteeg zelfs de bureaucratische procedures die er duidelijk zijn om burgers ervan te weerhouden om zich te verzetten tegen plaatselijke bomenkap. Dit begon met de deregulering van het aanvragen van vergunningen voor bomenkap. Vanaf 2016 waren vergunningen voor het verwijderen van bomen uit tuinen niet meer verplicht. Verder werd de minimale omtrek van stammen waarvoor vergunning moest worden aangevraagd opgetrokken van 60 naar 100 cm, hetgeen betekent dat ook grotere bomen voortaan zonder vergunning gekapt kunnen worden. Hiermee was de rol van de gemeente bij het monitoren en beschermen van het stadsbos in feite uitgespeeld.

Deze bomen aan de Kerklaan in Haren zijn in 2018 gekapt zonder een vergunning (het was blijkbaar niet verplicht)

De hoorzittingprocedure, het officiële kanaal voor de behandeling van klachten, veranderde eveneens radicaal. Dit begon met adviescommissies die weigerden te luisteren naar ecologische en milieutechnische argumenten. Bovendien waren de personen die verantwoordelijk zijn voor het selecteren van bomen voor de 2-jaarlijkse kaplijst nooit aanwezig om hun destructieve beleid toe te lichten. Vanaf 2013 zijn er nauwelijks vergunningen voor bomenkap geweigerd (minder dan 2%).

Uiteindelijk besloot de gemeente in 2018 om het democratische proces maar helemaal los te laten door de adviescommissie op te heffen en een ‘pilot’ te starten. Dit hield in dat een jurist zonder enige kennis m.b.t. groenbeleid werd ingehuurd om naar klachten te luisteren. Een vertegenwoordiger van de gemeente was er niet meer bij aanwezig. Wat het nog schrijnender maakte was dat ten tijde van deze ‘hoorzittingen’ alle omstreden kapactiviteiten reeds hadden plaatsgevonden, hetgeen het hele proces in een tijdrovende en dure schijnvertoning veranderde. Door deze gang van zaken werd het recht van de burger om in opstand te komen in de kiem gesmoord.

Een voorbeeld van de onverholen minachting voor Harens gemeentebos werd pijnlijk zichtbaar in het voorjaar van 2018, toen het dorp leerlingen van Terra College inhuurde om hun vaardigheden te oefenen op het Hendrik de Vries plantsoen. Daar werden in een paar weken tijd ongeveer 50-60 bomen (welke verkocht mochten worden door deze leerlingen) en de meeste kleinere struiken en planten geruimd. Bewoners noemden het een kaalslag op de Facebookpagina van Haren. Een bosbouwkundige die was gevraagd om de resulterende schade in ogenschouw te nemen verklaarde dat hij nog nooit getuige was geweest van zulk onverantwoordelijk en verwoestend ‘onderhoud’ in Haren. Toen de Bomenridders uiteindelijk informatie opvroegen over de kosten en baten van een dergelijk programma kwam daar geen antwoord op. Gesprekken met de bomenkappers bevestigden echter dat het afval naar lokale faciliteiten gaat om versnipperd te worden en verkocht als biomassa, een industrie die momenteel rijkelijk gesubsidieerd wordt in Nederland. Kortom, het neerhalen van bomen in het dorp en de agressieve manier van onderhoud plegen zorgen ervoor dat ze steeds eerder kunnen worden geoogst. De laatste tijd is ons groenvoorzieningbeleid afgegleden van zorgzaam, lange termijn behoud van een gezond stadsbos (de Groene Parel) naar een winstgedreven industrie, die de bomen in ons dorp behandelt als handelswaar, om te oogsten voor geld in de nieuwe transitie van grijze naar groene bruine energie.

Een zwaar opgekroonde boom aan de Vondellaan in Haren, 2017
De helft van een tweestammige boom gekapt, 2018, Haren

Amsterdam als voorbeeld van hoe het niet moet – 600 voetbalvelden zijn verloren aan groen

In Amsterdam verdwenen 600 voetbalvelden aan groen, staat in Eigen Huis Magazine uitgave dec/jan. Met het stimuleren van de nieuwbouwmarkt in steden en vooral in Amsterdam gaat het steeds vaker ten koste openbaar groen. En dit is een slechte ontwikkeling volgens deskundigen.

In het genoemde magazine kan je meer lezen over wat er in Amsterdam gebeurd is, en wat mogelijk het lot is van Groningen, gezien de tendens hier hetzelfde is.


Akerkhof Hoorzitting donderdag 6 december – 15:45 – Buiterplein 1 (station Europapark)

 

De hoorzitting over de bezwaren tegen de kap van 5 bomen (en verplanten van 1 boom) op het Akerkhof is gepland voor 6 december om 15:45 op de Buiterplein 1 naast het Station Europapark.

Wij roepen u en anderen op om as. donderdag 6 december om 15.45 uur naar de openbare hoorzitting van de algemene bezwaarcommissie te komen en zoveel mogelijk medestanders mee te nemen om onze gezamenlijke bezwaren kracht bij te zetten.  De hoorzitting duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de kantine van het gemeentegebouw aan het Harm Buiterplein 1 (bij station Europapark). 

Samen willen we het boomrijke, met 11 bestaande bomen, groene Aa-kerkhof behouden, en niet laten verwoesten door deze gemeente en dit college van B&W. Het Aa-Kerkhof behoort tot ons cultuurgoed, behoort de inwoners van Groningen allemáál toe en wij zijn dan ook allen belanghebbend. Iedereen is welkom om te komen, zowel de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend als alle anderen die ook tegen de kap en de herinrichting op de Aa-kerkhof zijn.

Vooraf
Vanaf 14.45 uur (een uur voor aanvang van de hoorzitting), zouden we u graag al ontmoeten en met elkaar overleggen in een ruimte van de Leyhoeve; dit is het gebouw dat hoger ligt, schuin tegenover de ingang van het gemeentegebouw Harm Buiterplein 1 (adres Helperpark 258B). Na afloop van de hoorzitting willen we op diezelfde locatie napraten en ons bezinnen op vervolgen.

Bomenridders Groningen hebben het aftredende college van B & W schriftelijk verzocht om alsnog het omstreden besluit in te trekken en niet over haar eigen aanstaande vertrek heen te regeren. Dit mede op basis van de enorme weerstand tegen de kap en de herinrichting van het Aa-kerkhof, waarvan de ingezonden stukken in verschillende media en de meer dan 150 ingediende bezwaarschriften blijkgeven. Zie ook de motie “Geen Sleeping Beauty: Het AKerkhof Is Al Klaarwakker”.

De gemeente heeft de overgrote meerderheid van u als niet-belanghebbend bestempeld (artikel 1:2, lid 3 algemene wet bestuursrecht) omdat u niet direct “aanwonende” van het Aa-kerkhof bent. Een aantal van u werd de mogelijkheid geboden om alsnog vóór 26 oktober te motiveren waarom u vond dat u wél als belanghebbend moet worden beschouwd. Pas op 28 november kregen zij een standaard afwijzingsbrief, waarin niet werd ingegaan op de ingebrachte argumenten. Ook mensen met uitzicht op de bomen vanaf hun balkon, en degenen die op hele korte afstand wonen, zijn wederom terzijde geschoven. Met díe kanttekening dat de hoorzitting op 22 november al gepland was.

Uit de oproep voor de hoorzitting blijkt dat de Gemeente slechts 1 uur heeft uitgetrokken voor de hele hoorzitting. Dit is wederom een miskenning van het belang van deze zaak, en het belang dat u en wij aan bomen, de bomen van de Aakerk en de omgeving van het Aa-kerkhof toekennen. De Gemeente heeft al laten weten dat de termijn van het advies van de commissie van – normaliter – 12 weken verlengd wordt naar 18 weken. Dat is dus wanneer het nieuwe college en de gemeenteraad naar verwachting al geinstalleerd zijn. Dit lijkt op een politiek besluit van de algemene bezwaarcommissie.

Het eerste bezwaarschrift van de Bomenridders Groningen is aangevuld met argumenten die o.a. zijn ontleend aan al uw inhoudelijk sterke en krachtige brieven met zeer terechte bezwaren.

In die aanvulling hebben wij tevens de Gemeente gevraagd om voorafgaand aan de zitting onomstotelijk bewijs te leveren dat de bomen daadwerkelijk ziek zouden zijn op basis van objectief, herhaalbaar en vergelijkbaar onderzoek en dat over voorafgaande meerdere jaren. Er zijn nu slechts 2 technisch zeer beperkte momentopnamen van de gezondheid gedaan in een extreem droog jaar. Een volgens bomenkenners veel te smalle basis om de gemeentelijke conclusies uit te trekken.

We zien u graag allemaal bij de hoorzitting!

Groene hoopvolle groet,
Bomenridders Groningen

 

Is De Volkskrant kritisch over biomassa, maar toch niet?

Vattenfall (Nuon) bouwt een superhoutkachel om klimaatneutraal te worden, maar is dat wel zo duurzaam?

Deze week stond er een artikel in De Volkskrant over het op grote schaal gebruiken van biomassa (houtkorrels) in energiecentrales om klimaatneutraal te worden. Het artikel wekt de schijn kritische journalistiek met de paar kanttekeningen die erbij gezet worden, maar was het echt zo kritisch?

Hier is een goed geschreven, kritische brief aan de redactie met een oproep tot het stellen van de echte vragen:

 

Geachte redactie,

Vandaag stond het artikel ‘Vattenfall (Nuon) bouwt een superhoutkachel om klimaatneutraal te worden, maar is dat wel zo duurzaam?’ van Gerard Reijn in de Volkskrant. Ondanks dat er een kritische noot was, vond ik toch duidelijk het laatste woord aan Vattenfall; er miste kritische journalistiek. Er zou genoeg te zeggen zijn over de vervuiling die het artikel niet noemt, namelijk fijnstof, de CO2 en zwaveluitstoot van de enorme vrachtschepen die zo meer dan 100 ton per dag aan ‘bunker fuel’ verbranden om die pallets hier te krijgen, of Junginger’s kromme CO2 kredietredenering, maar ik beperk het even tot simpel rekenen.

Een citaatje:

In die bossen [in de V.S.] wordt jaarlijks 1 procent van al het hout geoogst. En elk jaar weer is de aangroei van hout groter dan de oogst, dus het volume aan hout stijgt alsmaar.

De aangroei kom ik zo op, maar als eerst: de consumptie is niet altijd 1 procent. In het onrealistische scenario van constante vraag, dan zal het over 50 jaar 2% zijn. Na 98 jaar 50%, en na 99 jaar 100%. Het volgende is een grafiek van de totale hoeveelheid oerbos, uitgedrukt in een denkbeeldig getal, over de komende 100 jaar, mits er geen groei in de vraag zit:

Maar voer je 2% groei in, dan zal het zo gaan:

Bij 4%:

Dat is het punt van exponentiële groei. Na ongeveer een halve eeuw zal al het oerbos verdwenen zijn. Als het al zo snel aangroeit dat het dit kan bijbenen, wat zeer twijfelachtig is, dan is al het oerbos veranderd in een plantage. Alle biodiversiteit, al het leven, bos dat over honderden jaren is gegroeid, wederom veranderd in een voetafdruk van de mens. En dat om een brandstof te verbranden met de hoogste CO2 uitstoot per joule die we kennen.

En zo’n stelling dat dat bos harder aangroeit dan dat er geoogst wordt, moet op zijn minst grondig onderzocht worden. De hoeveelheid hout van één boom is vast binnen een paar uur verbrand in zo’n centrale. Dat wil zeggen dat er zo’n hoeveelheid ook weer moet aangroeien binnen een paar uur. Stel het kost drie uur om zo’n boom te verbranden en die boom heeft 30 jaar nodig om te groeien, dan moeten er 87600 bomen worden geplant voor elke boom die gekapt wordt om dat bij te benen.

Junginger is in het artikel heel slecht aan de tand gevoeld over cijfers en bewijzen. Ik zou toch graag een artikel hebben gezien waarin hij aangeeft of de uitstoot van de vrachtschepen is meegenomen in zijn cijfers, hoe lang de hoeveelheid hout van één boom brandt, en hoe snel deze houtmassa weer bijgroeit. De klimaatverandering gaat onverbiddelijk hard door, en de media is één van de krachtigste wapens ertegen. Maar dan moeten ze wel de functie als luis in de pels blijven vervullen, en niet die van spreekbuis van de grote bedrijven of falend overheidsbeleid.

Met vriendelijke groet,

Boombeleidsenquête ingevuld door CDA, Groenlinks, PvdD en SP voor de verkiezingen

Boombeleidsenquête (stedelijk boom- en bosbeleid)

De Bomenridders Groningen heeft een 10-vragen enquête aan de politieke partijen rondgestuurd. Zes partijen hebben deze enquête ingevuld:

 • CDA,
 • Groeninks
 • PvdD
 • SP
 • Christenunie
 • 100% Groningen

Zes partijen hebben het NIET ingevuld:

 • VVD
 • D66
 • Stad en Ommeland
 • Student en Stad
 • PVDA

Hieronder hebben we ook alle boom- en natuurgerelateerd moties ook toegevoegd zodat jullie kunnen zien wie actief was wat betreft bomen en natuur in de gemeente Groningen.

Hier zijn de tien vragen en antwoorden van de vier partijen.

10 vragen enquête

 1. Biomassa als ‘groene energie’

  Ondersteunt u het idee om bomen en boomafval (door kappen en snoeien) te gebruiken als een voorname bron van energie in Nederland (meer dan 30%) en vindt u dat dit gesubsidieerd moet worden?

CDA: Nee, we zijn niet tegen het gebruik van biomassa, maar het kan slechts een kleine bijdrage kunnen leveren aan de energieproductie.

SP: Nee, biomassa levert geen bijdrage aan CO2-reductie. Op kleine schaal en tijdelijk, kan afvalhout als biomassa gestookt worden. Biomassa is geen langetermijn groene oplossing.

Groenlinks: Nee. Toelichting: niet als voorname bron. Alleen bij uitzondering kan biomassa ingezet worden als energiebron. Bijvoorbeeld bij snoeiafval van lokaal onderhouden bomen.

PVDA: Nee.

Christenunie: Nee, daar zijn wij op tegen. Kortgeleden is daar een motie over ingediend mede door ons in de raad.

100% Groningen: 100% Groningen ondersteunt het proces dat houtsnippers worden benut voor verbranding, mits geen andere toepassing daarvoor kan worden gevonden. Bomenteelt in het kader van biomassa voor uiteindelijke verbranding biedt slechts een zeer kleine bijdrage aan de totale energievraag en wij staan daar dan ook kritisch tegenover. Voor langdurig braakliggende landbouwgrond kan het een optie zijn maar dan heeft de aanplant van bijvoorbeeld acacia, zeker wel 4-6 jaar nodig voor een rendabele groei. Dat zal in stedelijk gebied niet gauw gebeuren. Subsidiëring tot 30% lijkt ons dus geen goed idee.

 1. Meer wettelijke bescherming van bomen

  Ondersteunt u het idee van een betere bescherming van bestaande bomen binnen de provincie, zodat er jaarlijks minder bomen worden gekapt? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?

CDA: Ja, het betreft dan wel bomen binnen onze gemeente (als raadslid ga ik bij alle vragen ga ik in op het beleid binnen onze gemeentegrenzen). Wij hadden bijvoorbeeld liever gezien dat er een ander plan gemaakt was voor het Akerkhof, waarbij de bestaande bomen zouden blijven bestaan.

SP: Ja, vb bij aanleg van het fietspad in park Selwerd is door samenwerking van bewoners en SP de helft van de te kappen bomen gespaard.

Groenlinks: Ja

PvdD: Ja, bijv. met regels voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen.

Christenunie: Nee. Wij gaan alleen over de bomen binnen onze gemeentegrenzen. Daarvoor hebben wij beleid en is de voorwaarde uitdrukkelijk geweest dat we altijd herplantplicht hebben als er bomen gekapt worden.

100% Groningen: Wij ondersteunen de bescherming van bestaande bomen, zeker als die monumentaal zijn. Locatie en type bomen zijn hierbij van belang. Denk aan bepaling landschap, houtwallen en de kwaliteit van de bomen. Een hardhouten eik heeft bijvoorbeeld een veel grotere ecologische waarde dan een spinthouten wilg. Bescherming en vervanging moet daar rekening mee houden.

 1. Herziende criteria voor Belanghebbende

In gevallen van bezwaren tegen kapvergunningen: Ondersteunt u het idee van een herziende definitie van “belanghebbende”, zodat de ecologische en milieuwaarden van bomen, zoals hun vermogen om broeikasgassen te isoleren, uitlaatgassen te filteren, overvloedig regenwater vast te houden en de hitte van hitte-eilanden op te vangen beter tot hun recht komen?

CDA: Ja, komt nu regelmatig voor dat buurtbewoners geen bezwaar kunnen maken omdat men niet direct aanwonende is terwijl men wel op dagelijkse basis de bomen ziet. Vooral in parken en groenzones zouden alle buurtbewoners bezwaar moeten kunnen maken tegen de kap van bomen. Daarnaast dienen kapbesluiten transparant te worden onderbouwt.

SP: Nee, direct belanghebbenden hebben al het recht om bezwaar in te dienen. Voor de bredere belangenafweging hebben we nou juist de volksvertegenwoordiging. Daarbij hebben belangengroepen veel middelen tot hun beschikking om acties rond bomen op te zetten en de volksvertegenwoordigers bij te sturen waar nodig. Ook middels stemgedrag kunnen mensen hun stem laten horen.

Groenlinks: Ja.

PvdD: Ja, iedere inwoner is in principe belanghebbend als het om bomen gaat.

Christenunie: Ja, daar wil de ChristenUnie best naar kijken maar met een kanttekening; via groeperingen kan men ook een gezamenlijk bezwaar laten horen. Ook kan men via de gemeenteraad bezwaar laten weten of inspreken en daar is in het verleden ook zeker gebruik van gemaakt en is beleid op aangepast. Het ‘kikicriterium’ heeft in het verleden ook al geleid tot meer mogelijkheden tot inspraak. Het moet daarom wel een werkbare vorm van inspraak zijn.

100% Groningen: Het is voor 100% Groningen evident dat bomen een grote kwaliteit leveren aan de stedelijke bebouwing. Zeker gezien de verdere opwarming en terugloop van de fauna zijn zij een onmisbaar element in de gebouwde omgeving. 100% Groningen vindt het geen goede zaak dat alleen direct omwonenden ontvankelijk worden geacht om via de Commisie v Bezwaar of de Rechtbank resp. bezwaar of beroep aan te tekenen. Dit betreft ook zeker het geval A-Kerkhof dat natuurlijk niet alleen de omwonenden aangaat  maar een veel grotere reikwijdte heeft.

 1. 30% percentages van stedelijke boomdichtheid (Tree Cover Canopy)

Bent u bereid om toe te werken naar een toename van de totale boomdichtheid in de provincie van tenminste 30%? Dit percentage is nl. een internationaal aanbevolen standaard om aan te houden ondanks verstedelijking en toenemende bevolkingsgroei. Zo niet, welk percentage zou u dan willen aanhouden?

CDA: Ja, maar dan richten wij ons op de gemeente Groningen, het aantal bomen in onze gemeente zal de komende jaren moeten groeien, of het per se minstens 30% moet zijn is nog wel discutabel wat het CDA betreft, maar het zal in elk geval moeten toenemen. De eerste stap is overigens om vast te stellen wat het huidige percentage is, daarna volgt de discussie over de doelstelling.

SP: Deze belangenafweging kan de stad niet in z’n eentje maken. Wij zijn voorstander van een flinke toename van bomen op het grondgebied van gemeente Groningen, maar dit moet wel in goed overleg gebeuren. In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor het aanleggen van een nieuw bos en het behoud van hortus Haren.

Groenlinks: Nee. GroenLinks wil een grote groei van groen waaronder bomen in de stad en provincie. Een percentage van 30% aanhouden is niet verstandig. Soms is de aanleg van ecologisch laag groen belangrijker dan de aanplant van bomen. Dat zou maatwerk moeten zijn. Wij onderschrijven wel het belang van veel bomen maar niet een percentage.

PvdD: Ja, op zijn minst.

Christenunie: Wij gaan niet over de provincie, maar hoe meer groen, hoe beter! Zou eerst willen weten wat het percentage in de stad is om dan te weten wat werkbaar en haalbaar is. Maar ambities voor meer groen, deelt de ChristenUnie.

100% Groningen: Het is moeilijk aan te geven tot welk percentage boomdichtheid men zou moeten gaan. Dit is zeer afhankelijk van landbouwfunctie in combinatie met grondstructuur. 100% Groningen vindt wel dat monoculture landbouw zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Bomen kunnen daarbij een rol spelen maar met oog op bijvoorbeeld weidevogels en de invloed van de zee moet ook naar andere onderdelen van de biodiversiteit worden gekeken.

 1. Herziende criteria voor het verlenen van vergunningen

Zou u bereid zijn de criteria die worden gehanteerd om kapvergunningen af te geven te herzien en zou u er actief aan willen meewerken dat het verwijderen van bestaande bomen veel moeilijker wordt, behalve in geval van bewezen gevaarlijke situaties?

CDA: Ja, het CDA wil zich inzetten voor meer behoud van bomen in Groningen. Of strengere regels nodig zijn is daarbij nog maar de vraag. Misschien is meer transparantie wel genoeg omdat het kapbeleid op papier al tamelijk streng is, maar in de praktijk soms toch meer bomen lijken te verdwijnen dan bijvoorbeeld in de bomenstructuurplannen was vastgelegd.

SP: Ja, het zou goed zijn als de raad in de nieuwe periode de kapvergunningen (procedures) opnieuw tegen het licht houdt.

Groenlinks: Nee. In bepaalde situatie is het denkbaar dat bomen gekapt moeten worden anders dan bij gevaarlijke situaties. Gedacht kan worden aan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel wat ook belangrijk is voor de klimaatadaptatie. Het uitgangspunt zou wel moeten zijn dat een boom behouden moet blijven als er geen stringente reden is om deze te kappen.

PvdD: Ja, bijv. door het invoeren van een hoge kaptax of andere maatregelen.

Christenunie: Nee, zijn veel debatten over gevoerd in het verleden en na veel inspraak is de huidige norm tot stand gekomen.

100% Groningen: De criteria voor bomenkap zijn een aantal jaren geleden versoepeld. Dit leidt tot soms ongebreidelde bomenkap. Een voorbeeld in Stad is bijvoorbeeld de voorgenomen kap van 6 christusbomen in de A-straat waarbij slechts één kon blijven staan vanwege een stamdikte van 20cm. 100% Groningen vindt dat een slechte zaak en is dus voor verzwaring van de criteria indien er geen noodzaak bestaat mbt direct gevaar nav verrotting of ziekte.

 1. Wetenschappelijk gefundeerd bosbeleid invoeren

Zou u willen meewerken aan een wetenschappelijk en modern stedelijk bosbeleid, gefinancierd door de gemeente en uitgevoerd door stedelijke bos- en boomexperts, met een jaarlijkse verplichte inventarisatie van verwijderde en geplante bomen en een verslag van de netto ecologische en milieuwaarden van het stadsbos, zoals internationaal reeds gebeurt bij moderne stedelijke bosafdelingen? Een voorbeeld van zo’n rapport en zulk beleid is toegevoegd aan deze brief.

CDA: Ja/nee, deze vraag vind ik op dit moment te ingewikkeld om met ja of nee te beantwoorden, maar duidelijk is dat gezien de klimaatverandering het belang van groen bedekking zal toenemen, daarnaast hebben bomen ook een belangrijke waarde voor de biodiversiteit. Een stap zou al zijn om de afdeling ecologie van de gemeente, de stadsecologen, meer invloed te geven bij de uitvoering van het bomenbeheer.

SP: Dat we beter moeten compenseren, bijplanten en slimmer moeten onderhouden is duidelijk. Wat hier erg kort wordt voorgesteld is moeilijk op waarde te beoordelen. Hoogwaardig boomonderhoud in Groningen lijkt niet verkeerd en dat daarbij een wetenschappelijke benadering moet worden gekozen is aan te prijzen. We moeten dit echter wel in samenhang met andere (groene) kwesties in de gemeente zien. Daarvoor maken wij politieke afwegingen als die komen.

Groenlinks: Ja. Ik zou het liever willen uitbreiden naar wetenschappelijk gefundeerd groenbeleid.

PvdD: Ja.

Christenunie: Ja, mits het een doel dient en daarom is de implicatie van deze vraag niet te overzien op dit moment.

100% Groningen: Een goed gefundeerd bosbeleid kan door inventarisatie een bijdrage leveren aan de inzichtelijkheid waar de politiek haar beleid op kan bepalen. 100% Groningen staat daar niet onwelwillend tegenover al moet het een en ander natuurlijk wel financieel haalbaar zijn.

 1. Het inpassen van bestaande bomen binnen nieuwe ontwikkelingsplannen

Wilt u meewerken aan het implementeren van een nieuw compensatiebeleid, dat financiële middelen en personeel beschikbaar stelt voor gedegen toezicht en controle en uitgaat van moderne criteria die de waarde van bomen in termen van ecologie, milieu, psychologie en historie erkennen, zodat bomen al in de eerste stadia van nieuwe ontwikkelingsplannen kunnen worden ingepast?

CDA: Ja, de waarde van bomen kan inderdaad beter worden verankerd in ons beleid, bij ruimtelijke plannen kunnen bestaande bomen meer waarde kunnen krijgen waardoor ze ondanks nieuwbouw toch kunnen blijven bestaan. (Bomen laten staan is vaak beter dan compenseren…)

SP: Ja, waarbij wel onze vraag is in hoeverre de wijze waarop de gemeente nu omgaat met bomenbeleid drastische bijstelling behoeft.

Groenlinks: Ja. Sterker nog, dit groencompensatiebeleid is de afgelegen periode door de GroenLinkswethouder ingevoerd.

PvdD: Ja, zie ook eerder antwoord over natuurinclusief ontwerpen.

Christenunie: Ja, als wij u goed begrijpen wilt u herplanten en als dat mogelijk is, zijn wij daar voor.

100% Groningen: Is er sprake is van monumentale bomen of houtopstand, dan dient daar in de ontwikkelingsplannen rekening mee  te worden gehouden. Wel is dit per geval natuurlijk verschillend. Een beter en duidelijk toetsingskader kan mogelijk uitkomst bieden.

 1. Percentages boomdichtheid (Tree Cover Canopy – TCC) in Groningen?

Is u bekend wat het percentage aan boomdichtheid in Groningen is? Zo ja, wat is het percentage binnen de stadsgrenzen? En in de provincie?

CDA: Nee, dat weet ik helaas niet. Dit zijn echter wel cijfers die gemakkelijk voor alle burgers te vinden zouden moeten zijn. Ik hoop dat met de groentool die mede door inzet van het CDA wordt gemaakt dit soort cijfers toegankelijk kan maken zodat we kunnen zien hoe het groen in onze stad zich ontwikkeld, inclusief de boombedekking. Een groentool zou alle inwoners ook meer inzicht kunnen verschaffen in de waarde van groen en bomen voor onze gemeente.

SP: De boomdichtheid is: ongeveer 21.5 bomen per hectare in huidige gemeente Groningen. Ongeveer 180.000 bomen /83,75 km2 =+/- 2150 bomen /km2, oftewel 21,5 bomen per hectare, gemiddeld over de hele gemeente. Welk percentage aan boomdichtheid wordt bedoeld is niet helder.

Groenlinks: Ja.

PvdD: Ja, zie ook eerder antwoord over natuurinclusief ontwerpen.

Christenunie: Helaas, geen idee. Geen gelegenheid gehad om dit ambtelijk na te kunnen gaan. Als ChristenUnie zijn wij blij met onze groene longen zoals we die nu kennen. Voor de toekomst zijn ook deze “hitteschilden” hard nodig. Daarom willen wij ook dat er vooral in versteend gebied, groen wordt toegevoegd. Dat kan in de vorm van bomen maar ook in de vorm van groene gevels, vooral in de binnenstad. Ook helpt groen mensen gezonder te worden omdat er dan een mooie plek is om in de buitenlucht te gaan bewegen.

100% Groningen: Het is ons niet bekend wat de percentages boomdichtheid momenteel zijn. Gezien de huidige aanpak van grote logistieke projecten zal dit zeker niet zijn toegenomen.

 1. Gemeentelijke bomen?

Is u bekend hoeveel bomen er worden onderhouden door de gemeente? Hoeveel bomen zijn dat?

CDA: Nee, idem vraag 8.

SP: 93.000 van de ongeveer 180.000 staan individueel in het beheerprogramma.

Groenlinks:

PvdD: Niet bekend om hoeveel het gaat.

Christenunie: Wij weten dat er boomonderhoud is, maar weten niet hoeveel.

100% Groningen: Het is ons niet bekend hoeveel gemeentelijke bomen tot het onderhoudsplan worden gerekend. Wel is bekend dat de monumentale bomen (monumenten) jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig, gesnoeid. Deze gegevens zijn wel op te vragen in de bomen analyse natuurlijk.

 1. Jaarlijkse kapcijfers?

Is u bekend hoeveel bomen gemiddeld per jaar worden verwijderd? Hoeveel bomen zijn dat?

CDA: Nee, idem vraag 8.

SP: Afgelopen 4 jaren zijn door de gemeente ongeveer 3.000 bomen gekapt en er zijn ongeveer 4.300 vergunningen verleend voor het kappen door particulieren. 7.300/4 is ongeveer 1.800 /jaar

Groenlinks:

PvdD: Niet duidelijk om hoeveel het gaat.

Christenunie: Niet duidelijk. Voor de raad en voor inwoners moet dat sneller te vinden zijn; volgens mij was daar een goed voorbeeld van uit België waar een motie om inzicht in alle groen te hebben, aangenomen. Helaas nog geen uitwerking daarvan gezien.

100% Groningen: Het is ons niet bekend hoeveel bomen per jaar worden gekapt. Dat zal van jaar tot jaar sterk verschillen. Daarbij komt dat de ene boom niet de andere is qua grootte, soort en type.

Bronnen

Bomenridders Groningen: Reactie op de “Evaluatie Boombeheer 2014-2017” 2018

Bomenridders Groningen: Advies biomassa (Vol Ambitie – Energie Transitieplan) voor Provincie 2018

Bomenridders Groningen: advies voor Groencompensatie – Toespraak Beheer en Verkeer 2017

Bomenridders Groningen: Brief naar gemeente – Kritiek op bomenbeheer 2017

Martijn Katan, Martijn en Ben Feringa. “Biomass stoken is een ramp voor het klimaat”. 16 nov. 2018. NRC.

“Every Tree Counts: A Portrait of Toronto’s Urban Forest” Parks, Forests and Recreation. 2008 (met de iTree eco programma gebruikt om het “urban forest canopy cover” te meten!

Arets, Eric. “Ook in Nederland vindt Ontbossing plaats.” Nature Today. Wageningen Environmental Research (Alterra) 2017

“Alles bij elkaar komen we tot de conclusie dat tussen 2013 en 2017 de Nederlandse bosoppervlakte netto met zo’n 5400 hectare is afgenomen, dat is gemiddeld 1350 hectare per jaar,” zegt bosbouwkundig onderzoeker Eric Arets van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Open letter by 190 Scientists revealing “Need for a scientific basis of EU climate policy on forests”. March 27, 2018. EURACTIV.

Europe’s green energy policy is a disaster for the environment (2016-12-10) by Michael La Page in The New Scientist, 2 December 2016.

Boom en Natuur gerelateerd moties:

Hoorzitting Akerkhof 20 november is uitgesteld tot 6 december 15:45 – Harm Buiterplein 1 (naast station Europapark)

De geplande hoorzitting voor 20 november 2018 over de kap van de vijf bomen op de Akerkhof is uitgesteld tot donderdagmiddag 6 december 2018 om 15.45 uur, Harm Buiterplein 1 (naast station Europapark).

Gedurende een bijeenkomst over deze zaak met mensen die bezwaarschriften hebben ingediend, hoorden we redelijk veel vragen of misvattingen over dat meerdere van deze bomen ziek zijn en dat dat de reden voor de geplande kap is. Voor de duidelijkheid: de zes bomen op deze hof zijn niet ziek (hoewel een linde een slechte conditie heeft en een andere kastanje lijdt aan bloederziekte maar dat betekent niet dat er een directe noodzaak tot kappen is). Het onderzoek uitgevoerd door de gemeente heeft al laten zien dat deze bomen een levensverwachting van 5 tot meer dan 15 jaar hebben. De reden voor de gewenst kap is om meer licht en ruimte te creëren voor een nieuw terras en ontmoetingsplek.

Tijdens de bijeenkomst hebben we een mooi alternatieve plan gezien ontworpen door Wankja Ferguson en Hans van der Lans dat alle bomen laten staan en ruimte geeft voor nog meer planten om de hele kerk. Het was een inspirerend alternatief plan, welke zeker stelt dat deze plek met zijn oude statige bomen behouden blijft.

Het oude  BEA (boom effect analyse) rapport van feb 2018, waarvan hier een paar belangrijke pagina’s is hier te lezen:

De geplande kap is voor bomen M1, M2, M3, M6, M8 en M9

Een meer recent aanvullend onderzoek van juni 2018 is (deels) hier te zien (het gaat over M1, M2, M3, M6, M8, M9:

Protestdemonstratie tegen bomenkap op Akerkhof – 10 november 2018 – 13:30

Partij voor de Dieren organiseert zaterdag as. protestdemonstratie tegen geplande bomenkap op Akerkhof 10 november 13:30

De Partij voor de Dieren organiseert zaterdag 10 november een protestactie tegen de door dit college geplande bomenkap op het A-kerkhof. Lijsstrekker Kirsten de Wrede zal aldaar vanaf 13:30 spreken over het grote belang van een ommekeer in ons denken over ecologie. Daarnaast zal de Wrede informatieborden onthullen over de grote waarde van bomen voor het stedelijk klimaat. De partij roept alle bewoners van de stad Groningen op om mee te demonstreren.

De Partij voor de Dieren is fel tegen de kap. Kirsten de Wrede noemt bomen een asset, waar we de waarde onvoldoende van inzien. “De gevestigde politieke partijen blijven maar doorgaan met het vernietigen van de leefwereld van dieren en die van onszelf. Juist in deze tijd waarin de klimaatverandering zo duidelijk is, zouden we ons moeten realiseren dat er bomen bij moeten in de stad in plaats van dat we bomen gaan kappen!” De Wrede benadrukt dat bomen CO² absorberen, grondwater vasthouden en fijnstof opnemen. Daarnaast hebben bomen een onmiddellijke, positieve uitwerking op mensen: de nabijheid van bomen doet je bloeddruk dalen, versterkt je immuunsysteem en werkt stress verlichtend. Daarnaast hebben bomen natuurlijk een zeer belangrijke functie als habitat voor dieren en insecten.

Het huidige college, dat bestaat uit PvdA, Groenlinks, D66 en VVD, heeft deze zomer een plan naar voren gebracht voor de herinrichting van het Akerkhof. Onderdeel van deze plannen is het kappen van twee eiken, één iep, één kastanje, één linde en een es. De Partij voor de Dieren fractie in de gemeente heeft een motie tegen de geplande kap ingediend op 28 maart 2018, waarin de partij benadrukte dat de ecologische waarde van het Akerkhof door de plannen alleen maar slechter wordt. De motie werd slechts gesteund door 100%Groningen, CDA en Stad%Ommeland. Tegen stemden GroenLinks, PvdA, VVD, D66, CU, Student&Stad en SP.

 

 

De klimaat- en milieuwaarden van de zes bomen op de Akerkhof in het centrum Groningen

Op 25 oktober was één van de bomenridders – Chiljon Janssen – op RTV Noord te horen met een krachtig pleidooi tegen de geplande kap (Luister vanaf 42:00 minuten). De gemeente zou ruimte willen maken voor een nieuwe terras. Het gaat om 4 verschillende soorten bomen – 2 eiken, 1 iep, 1 paardenkastanje boom, 1 linde en 1 es, met een leeftijd variërend van 20 tot 80 jaar.

Twee van deze bomen verkeren in een minder vitale conditie, maar dat betekent niet dat ze nu gekapt moeten worden. Ook minder vitale bomen hebben veel te bieden en zijn niet altijd gevaarlijk. Deze 6 bomen hebben naar verwachting nog tenminste 5 tot 25 jaren te leven (volgens het onderzoek uitgevoerd door de gemeente) en eigenlijk waarschijnlijk veel meer. Met iTree Tools weten we dat deze 6 bomen veel milieu waarde hebben. Deze bomen leggen 300 kg CO2 per jaar vast en filteren 37678 storm water en 1177 gram ozon.

Je kunt ook het plan en het boomonderzoek hierover (de BEA) lezen op: https://bomenriddersgroningen.nl/bronnen/

En hier zijn de milieu waarden van deze bomen bepaald met het programma iTreeTools: