Bomenridders Groningen 2016 Nieuwsbrief

Bomenridders Groningen Newsletter 2016 

Bomenridders Groningen heeft jullie steun nodig!

WORD BOMENRIDDER

Doe mee en ondersteun onze goede werken door een bijdrage:

Steun ons, maak Groningen groener en duurzamer door een bijdrage over te maken naar: Rekening: NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen. Neem alsjeblieft contact met ons op als je ons bijvoorbeeld zou kunnen helpen met het verbeteren van onze website, juridisch advies kunt bieden, voor het doorsturen van foto’s, het lezen van beleidsdocumenten en het schrijven van brieven. Je kunt ook contactpersoon worden voor je wijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@bomenriddersgroningen.nl.

 

Aanpak Ring Zuid – Tree removals begin soon at the Juliana pond

The 8 plus monumental trees that are to be removed for the Aanpak Ring Zuid project near the Juliana pond and Papiermolen area will begin soon. The municipality has agreed to some compensation and also committed itself towards planting some trees across the pond. However the compensation model severely underestimates the necessary trees and wood volume to actually compensate for such an ecological loss, not to mention the unlikelihood of finding a solution for the soon to be missing foraging and flying routes of local bats. Here is what we estimated in terms of the current compensation model:

Total loss on the south-west and north side in relation to canopy volume (Totaal verlies Zuidwest en Noord aan kroonvolume met 1/3 schietwilg weg): 1220 m3

Total compensation on the southwest and north side (Totale compensatie Zuidwest en Noord): ca 700 m3

Bomenridders Bijeenkomst – 19 nov 2016

In het geval dat u de bijeenkomst van 19 november heeft gemist – hier is een powerpointpresentatie met onze agendapunten (met een twintigtal voor- en na-foto’s van het nieuwe snoeibeleid op de Helperzoom).

 

14125109_1102295166513338_480651322171336385_o

UITNODIGING – BOMENRIDDERS GRONINGEN BIJEENKOMST EN WANDELTOCHT PAPIERMOLEN

Georganiseerd door De Bomenridders Groningen

Datum: 19 november 2016

Tijd: 14:15-16:45

Plaats: Buurthuis De Stroming

Adres: Merwedestraat 54, Groningen

Beste Vrienden van Bomen,                                     Groningen, 8 nov 2016

Het bestuur van de Stichting Bomenridders Groningen nodigt u van harte uit voor een tweede bijeenkomst. De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 april 2016 met de actie KeiK een IJK nabij de Ringweg te  Groningen. De ‘IJk’ (eik) is nog steeds bedreigd vanwege de grootschalige sloop van bomen als gevolg van het nieuwe tracé van de Rijksweg N7/A7/N28 voor het project Aanpak Ring-Zuid. Voor de tweede keer in de geschiedenis in en om Groningen Stad, worden erg veel groengebieden vernietigd naast deze weg. De aanleg van het nieuwe Ring-Zuid tracé is begonnen en voor de vele honderden bomen op de kap lijst is geen betere oplossing bedacht dan nu 200 van de 838 bomen te sparen en alle andere bomen te kappen en bijbehorende biotopen te slopen. Als gevolg van de Ringweg worden op en bij onderliggende wegen nog enkele honderden bomen gekapt.

Vanwege dit project, maar ook veel andere zoals het Slimme Fietsroutesprogramma, toegenomen kap van bomen voor wegverbreding langs de N366 en kappen van bomen in bossen zoals bij Ter Apel en Kolham, willen we zaterdag 19 november vanaf 14:15 een korte bijeenkomst organiseren om inzicht aan jullie te geven over wat nu mogelijk is wat betreft het behouden en beschermen van onze mooie bomen. Voor deze bijeenkomst zullen we beginnen met koffie en koek. Daarna stelt het bestuur zich voor. Daarna gaan we samen verschillende onderwerpen introduceren zoals het gemeentelijke kapbeleid, de verschillende bedreigde bomen en de mogelijke strategieën om meer aandacht voor bomen te generen. Na deze bijeenkomst gaan we kort wandelen door het Papiermolengebied, een zeer mooi bos gebied dat ook bedreigd wordt door het Aanpak Ring-Zuidproject.

Het buurthuis in de Rivierenbuurt ‘De Stroming’ ligt op vijf minuten loopafstand van het centrum en van het bedreigde Papiermolenpark in Groningen. Het is ook vijf minuten lopen vanaf de zuidzijde van het centraal station Groningen. Het is per fiets en auto goed bereikbaar.

Programma

14:15 – Inloop met Groningse koek van Knol

14.30 – Start programma:

  • Bomenridders Groningen bestuur stelt zich voor; We lichten toe waarom we in 2015 naar buiten toe actief zijn geworden
  • Statuten en doelen uitleggen zoals opgenomen in de flyer 2016 (bijgevoegd)
  • Lopende acties en samenwerkingen met anderen: N366, Selwerd en Paddepoel Fietsplus, Hoornsemeer, Haren, Slochteren, Bellingwolde
  • Ringweg-Zuid Groningen: beroepen en bezwaren
  • Stichting Vleermuiswerkgroep (handhavingsverzoeken RVO)
  • Resultaten en belemmeringen zowel in de Provincie als in de steden; landelijke belemmeringen en ontwikkelingen
  • Kansen voor verandering: Acties, gemeentelijk en provinciaal beleid beïnvloeden; onderzoek en publicaties
  • Lezingen en werkbezoeken: Operatie Steenbreek, i-Tree en voorbeelden uit andere steden
  • Voorlopige takenverdeling bestuur en medewerkers
  • Aspirant leden gezocht voor commissies en comité van aanbeveling

15:30 – Pauze en nadere kennismakingen; Intekenen voor meedoen of leveren van informatie als contactpersoon.

16:00 – Bezoek aan bedreigde bomen in het Papiermolenpark

16:45 – Beëindigen bijeenkomst

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten 19 november 2016 voor deze belangrijke bijeenkomst.

Wie groen doet groen ontmoet,

Voorzitter,                                                 Secretaris,

Kristin McGee                                            JanPieter Janse

 

Petitie Stop Bomenkap aan het Spoor voor nieuwe fietsroute

Voor het programma “fietsplus” is de gemeente Groningen van plan om een nieuwe fietsroute langs het spoor aan te leggen. In de omgeving van het park Selwerd waren veel mensen het oneens met de gepland kap van 70 bomen. Nu is er een nieuw plan om ongeveer 34 oude bomen “langs het spoor” te kappen. De omwonenden zijn een een petitie begonnen om tegen dit plan te protesteren, want ze zouden liever een andere route zien die de ecologische en culturele waardevolle bomen behouden. Teken deze petitie om de gemeente te laten weten dat nieuwe fietsroutes niet ten koste moeten gaan van waardevolle bomen en essentiële natuurgebieden!

Hampshire hotel – Hoornsemeer subsidie voor kap van 250 bomen

In het Hoornsemeergebied van de Corpus den Hoorn zijn er plannen om meer bezoekers voor recreatiedoeleinden aan te trekken. Ondeerdeel van dit plan is de waterwegen aan te passen en een deel van de bebossing te verwijderen. Het plan, wat 1,2 miljoen euro kost, is mede geïnitieerd door het Hampshire Hotel, met als doel de bereikbaarheid vanaf het water en het uitzicht voor de gasten te verbeteren. Dit project zal resulteren in de kap van meer dan 250 bomen. Teken de petitie om de gemeente Haren, Groningen en het Meerschap van Paterswolde te verzoeken dit plan te herzien, zodat kwetsbare ecosystemen en waardevolle oudere bomen niet worden vernietigd.

21 sept – Vergadering aanleg fietspaden Selwerd en Paddepoel

bijlage_bewonersbrief_fietspad_selwerd

Er zijn grote plannen met betrekking tot het ‘Groningen Bereikbaar‘ project om de fietspaden tussen Groningen en Assen te ‘verbeteren’ – of in ieder geval te veranderen. In 2015 heeft de gemeente een enorme subsidie gekregen welke gebruikt gaat worden om nieuwe wegen en gerelateerde infrastructuur aan te legen. We vragen ons af of het echt nodig is en vooral of deze dure projecten ten koste gaan van gezonde, mooie en vaak monumentale bomen. Doe mee aan de gemeentelijke vergadering op 21 september. Laat je mening over de bomen horen.

Wat zijn de kosten voor deze projecten: “Het Rijk trekt 8,6 miljoen euro uit voor maatregelen om de bereikbaarheid te ‘verbeteren.’ Dit bedrag komt bovenop de 14,7 miljoen euro die de regio Groningen-Assen zelf investeert.”

Hier zijn de twee tijdstippen van de vergaderingen:

Middagprogramma

Vanaf 15:00 Inloop
15:30 Start gesprek
17:00 Einde bijeenkomst

Avondprogramma

Vanaf 19:00 Inloop
19:30 Start gesprek
21:00 Einde bijeenkomst

Graag deze lezen voordat je komt.

 

Petitie tegen deregulering bomenkap Haren

Teken graag de petitie tegen de deregulering van de bomenkap in Haren want het kappen van bomen wordt straks veel makkelijker in deze gemeente. Voortaan mogen meer bomen zonder vergunning worden omgezaagd.

Voortaan hoeven alleen nog vergunningen te worden aangevraagd voor bomen die minstens een meter in omtrek zijn. Dat was zestig centimeter. Ook hoeft er geen vergunning meer te komen voor bomen die in de achtertuin staan.

Het doel van deze petitie is om willekeurige bomen te beschermen tegen deze regels. (60 cm is breed genoeg !!!)

Met de nieuw voorgestelde maatregelen worden bomen en de daarin gehuisveste dieren juist vogelvrij verklaard.

Lees ook het artikel van Sandra de Haan.

Petitie tegen Aanpak Ring Zuid

Petitie tegen Aanpak Ring Zuid

De huidige plannen voor de Aanpak Ringweg Zuid mogen niet doorgaan. De huidige plannen veroorzaken een ernstige aantasting van het leefklimaat in grote delen van de stad Groningen, zijn gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg, zijn zeer gevaarlijk voor fietsers (waaronder veel schoolkinderen), veroorzaken een toename van de luchtvervuiling, veroorzaken de sloop van meer dan 1000 bomen en bedreigen het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen.

ER ZIJN VEEL BETERE PLANNEN DIE DE LEEFOMGEVING NIET AANTASTEN EN NIET ZORGEN VOOR MEER EN GEVAARLIJK VERKEER DOOR DE WIJKEN. DE POLITIEK WIL NIET NAAR DEZE VEEL BETERE PLANNEN KIJKEN OM GEEN GEZICHTSVERLIES TE LIJDEN.

In opdracht van de Raad van State hebben onafhankelijke organisaties rapporten uitgebracht over de veiligheid op en rond de nieuw aan te leggen weg. De conclusies zij kraakhelder en vernietigend, de nieuwe weg wordt heel gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg. Het plan is te ingewikkeld met te smalle rijbanen, tunnels zonder de normale veiligheidsmaatregelen van een tunnel. Door het vervallen van op- en afritten neemt het verkeer in de wijken toe, met groot gevaar voor fietsende kinderen. Door de toename van verkeer ontstaat meer luchtvervuiling, op plaatsen boven alle normen. Kinderen lopen ernstige gezondheidsrisico’s. Meer dan 1000 bomen worden gekapt, het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen wordt ernstig aangetast.

DE TWEEDE KAMER KAN DE PLANNEN TEGEN HOUDEN DOOR NU GEEN € 200 MILJ TOE TE KENNEN.

DE RAAD VAN STATE VERGADERT OP 1 SEPTEMBER 2016 OVER HET TOEKENNEN VAN DEZE GELDEN. WIJ ROEPEN DE TWEEDE KAMER OP DE GELDEN THANS NIET TOE TE KENNEN. EERST MOET ER EEN BETER PLAN KOMEN, DAN PAS DIT GELD.

 

Teken de petitie.

N366 en haar bomen

13239878_1109287059148069_883707890554604631_n

Bomen sturen geen auto’s

Opnieuw dreigt massale kap van bomen en verlies aan biodiversiteit in de Provincie Groningen.

Veel eerder, bij vroegere aanpassingen aan deze Provinciale weg, werden honderden bomen gekapt en afgevoerd als biomassa naar Duitsland. Lokale bevolking van de Ommelanderwijk, Gemeente Veendam, spreekt daar nog steeds met schande en verontwaardiging over.

De overheden, welke samenwerken om de N366 nu weer te verbreden en te verleggen, tonen aan dat het auto- en vrachtverkeer en economische groei realiseren middels aanleggen van autowegen voor hen een hoofdzaak is. Een veilige doorstroming met hoge snelheid staat voorop. Slim is dit niet als telkenmale honderden volwassen bomen moeten wijken voor de auto. De her-aanleg van de N366 kost miljoenen en genereert nog meer verkeer van A naar B.

Slim bezig?

Onder aanvoering van de ANWB wordt actie gevoerd provinciale wegen veiliger te maken. Of het inderdaad veiliger is voor de automobilist valt nog te bezien, maar het is niet veilig voor het milieu van ons allen. Verlies aan landschap en biodiversiteit is het directe gevolg.

In de omgevingsplannen voor de weg N366 en de onderbouwing van de Provincie Groningen wordt hoog opgegeven over de ligging in het Veenkoloniale landschap. Ronkende teksten en beelden begeleiden het vernietigende plan om ruim 2800 volwassen bomen te slopen. Het landschap wordt bezongen in vele toonaarden, doch het resultaat moet een nieuw inpassingsplan opleveren. Goedschiks of kwaadschiks. Het is de Provincie om het even. De wielen van de auto’s moeten draaien; de weg levert werk op. Maar het bewijs daartoe is zonder MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyze) flinterdun. De weg verbreden is in het directe belang van wegenbouwers en slechts voor diegenen die per auto van deze weg gebruik moeten maken.

Uiteraard moeten bewoners van het gebied naar werk, school en vrijetijdsdoelen kunnen, in bijvoorbeeld Veendam, Groningen of Oude Pekela. Zo veilig als het maar kan. Dag en nacht. Natuurlijk moet verkeer van A naar B kunnen. Natuurlijk is veiligheid op de snelweg een essentieel goed. Maar het kan anders.

De ongevallengegevens tonen aan dat veel ongelukken te wijten zijn aan te hoge snelheden. Oplossing: breng veilige vangrail aan bij hotspots en bij bomen. Breng de snelheid door het ontwerp van de weg omlaag, in plaats van omhoog.

Het huidige inpassingsplan van de Provincie strookt niet met de omgevingsvisie en natuurdoelen. Het karakteristieke landschap van de Veenkoloniën bejubelen en tegelijk de authentieke bomenrijen en laanbeplanting slopen. Bomen vervangen voor nieuwe dunne aanplant, die er 30 tot 40 jaar over moet doen in een poging volwassen te kunnen worden, is een fout die de Provincie en haar bestuurders niet een tweede keer moet maken.

Compensatie voor het verlies aan bomenmassa en biodiversiteit met een dergelijke weg, is als hoofdzonden opbiechten in een verdwenen kerk. Drie maal Mea Culpa roepen of fluisteren. Niemand controleert waar, hoe en wanneer compensatie plaatsvindt. Dit zou niet na de sloop moeten zijn, maar nu al, met bomen die bijdragen aan biodiversiteit en het bruikbare cultuur-en natuurlandschap. Een boom met diameter van 35 cm zou gecompenseerd moeten worden door een boom van twee tot drie maal deze afmetingen. Alleen dan kan er sprake zijn van compensatie op niveau van het verlies aan bomen, biodiversiteit en opnamecapaciteit aan C02.
Compensatie zou nu al moeten beginnen, en niet worden uitgesteld tot de toekomst.

Actie 24 mei: kappen met kappen N366

Protesteer 24 mei 8:00 tegen de kap van duizenden bomen langs de N366.

De N366 tussen Veendam – Pekela – Stadskanaal is aan de beurt om verbreed en voor een deel verdubbeld te worden. Daarvoor moeten bijna 1000 bomen gekapt of (voor een klein deel) verplaatst worden. Er zijn alternatieven, bijv. vangrails en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook bestaat er een alternatief plan, die veel bomen zou sparen. Van deze bomen is bekend dat er verschillende roofvogels in huizen en dat het fourageergebieden voor vleermuizen zijn. Bomen zijn in zichzelf, voor het milieu en voor talloze dieren en de mens van grote ecologische waarde. De PvdD zal samen met o.a. Milieudefensie Zuidoost Groningen en de Bomenridders uit Groningen protesteren tegen deze bomenkap! We doen dat op een parkeerplaats langs de weg.

De actie zal plaatsvinden op de parkeerplaats als aangegeven op onderstaande afbeelding (Google maps locatie):

n366map

Zie het Facebook event.