Helperzoom snelfietspad kost 1.6 m. Euro, 22 bomen en 43 m2 ecologische gebied

De gemeente raad heeft recentelijke gestemd over het nieuwe fietspad op de ecologische zone – de Helperzoom. Uiteindelijke hebben ze unaniem gekozen voor een tracé (optie 4) die ca. 22 bomen zullen kosten en een beslag maken op een ecologische gebied van 43 m2. Het totale project zal ongeveer 1.6 miljoen Euro kosten. We vinden dat extra brede, snel fiets padden voor e-bikes een minder belangrijk doel moeten zijn dan onze kostbaar en zeer geliefde groen, bomen en ecologische zones in goed staat te houden. De Helperzoom was jaren geleden speciale gekozen als een groene gebied die gekoesterd en beschermd moest worden. Met de huidige raad is deze doel niet meer te herkenen. De Helperzoom was ook een belangrijk vliegroute voor vleermuizen, maar na het laatste bouwwerk project voor de AanPak Ring kruising zijn er geen vleermuizen meer te zien. De Euroborg project heeft ook al eerder veel van de bomen een groen gebieden vernield. Als je meer wilt weten over het Helperzoom fiets traject, kunt je het geaccepteerd tracé hier lezen. De Helperzoom wordt langzaam een druk verkeers- en e-bike snelweg.

Geen jaarlijks bomenbeheerevaluatie meer

Het is geen toeval dat het College van Burgemeester en Wethouders Groningen heeft besloten om geen jaarlijkse bomenbeheerevaluatie meer uit te voeren. 2013 was het laatste jaar dat er zo’n evaluatie plaatsvond. Kort daarna zijn erg veel laanbomen en bosgebieden in Groningen vernietigd. Veel mensen hebben dit opgemerkt in hun buurten en straten. We zijn nu actief bezig om beelden te verzamelen van de gevolgen van dit desastreuze plan. We hebben in november 2016 een paar vragen gesteld aan de gemeente over de jaarlijkse bomenkap en -verplanting. Hier zijn de gegeven antwoorden:

Beantwoording brief 1 november 2016

Beleidsnota’s over groen (in volgorde van tijd):

  1. Groenstructuurvisie Groene Pepers 2009
  2. Groenparticipatie 2010
  3. Beleidsregels vellen van een houtopstand 2013
  4. Bladgoud monumentale bomen 2013
  5. Bomenstructuurvisie Sterke Stammen 2014

Evaluatie boombeheer

Vanaf 2009 tot en met 2013 heeft het college ieder jaar een evaluatie boombeheer opgesteld. Deze evaluatie gaf een totaal overzicht van wat de gemeente in een jaar op bomengebied had uitgevoerd.

Vanaf 2013 is door het college besloten om niet meer jaarlijks maar één keer in de vier jaar een evaluatie op te stellen. Reden hiervoor is dat het nieuwsgehalte zeer klein is omdat de meeste bomenonderwerpen als apart college- of raadsvoorstel worden vastgesteld (o.a. bomenstructuurvisie Sterke Stammen, kapbeleid, actualisatie Bladgoud). De eerstvolgende evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal in 2018.

Vragen over LTA Raad

– Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’: staat gepland voor 4e kwartaal 2023. De bomenstructuurvisie is opgesteld voor een periode van 10 jaar. In 2023 moet de bomenstructuurvisie geactualiseerd worden;

– Kapvergunningenbeleid: staat PM op de LTA. Het is niet bekend wanneer dit onderwerp aan de orde komt;

– Groencompensatie: staat PM op de LTA. Het college komt met een voorstel hierover. Is niet bekend wanneer. Gegevens over hoeveel de afgelopen jaren gecompenseerd is, zullen waarschijnlijk hierin worden meegenomen. Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar.

Aanpak Ring Zuid

We hebben nu nog geen antwoord op de vraag of en hoeveel bomen er kunnen worden gespaard. We verwachten begin 2017 een BEA voor de aanpak van de zuidelijke ringweg ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan het college. Hierin zullen uw vragen worden beantwoord.

Voor overige vragen over de aanpak Ring Zuid kunt u contact opnemen met het betreffende projectbureau.

Overzicht van gekapte bomen op verschillende locaties

Het is niet duidelijk welke gegevens u graag wilt ontvangen. Kunt u specifiek aangeven wat u met deze vraag bedoelt?

Overzicht van in ontwikkeling zijnde BEA’s in november 2016 en 2017

Wij kunnen geen overzicht geven van in ontwikkeling zijnde BEA’s. BEA’s zijn pas openbaar nadat het college een BEA heeft vastgesteld. Wel hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de BEA’s die we in 2016 hebben gemaakt, zie de bijlage. Vastgestelde BEA’s kunt u terugvinden op de website van de gemeente Groningen bij de raadsinformatie (zoekterm BEA).

Verplaatsen bomen 2014-2016

We hebben in deze jaren geen bomen verplant. Afhankelijk van de grootte en standplaats van de boom is er vaak een voorbereidingstijd nodig. Deze kan variëren van 1 tot 3 jaar.

Toezicht

De afdeling VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) is belast met de handhaving op de uitvoering van vergunningen, dus ook de kapvergunningen, zowel voor de gemeente als voor externe aanvragers.

Nieuwe omgevingswet

De omgevingswet gaat over de gehele fysieke leefomgeving. Dus ook over natuur en bomen. Het doel van de nieuwe wet is minder regels en meer ruimte voor initiatieven. De gevolgen voor de natuur en de bomen in Groningen zijn nog niet bekend. Deze zijn mede afhankelijk van de omgevingsvisie en het op te stellen omgevingsplan, die beiden voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het lokaal ambitieniveau.

Afhankelijk van het lokaal maatwerk moet nog worden beoordeeld of en hoe de APV en de Beleidsregels vellen van een houtopstand moeten worden aangepast. De invoering van de omgevingswet wordt niet eerder verwacht dan medio 2019. Dit kan ook nog later, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, de invoeringswet en AMvB’s (algemene maatregel van bestuur).

De regels van de APV die gaan over de fysieke leefomgeving, dus ook kappen van houtopstanden/bomen, zullen in het omgevingsplan opgenomen moeten worden, en niet meer in de APV. Het is niet bekend of het gemakkelijk is om toestemming te krijgen voor het vellen van bomen. Dit is afhankelijk van het lokaal ambitieniveau. De algemene stelling van de omgevingswet is wel: Ja mits in plaats van Nee tenzij. Wat hiervan de gevolgen zijn voor het beschermen van het groen in de stad is nog niet bekend.

 

 

 

 

De biomassa subsidie van Minister Kamp – antwoord op vragen van Groenlinks

Wood pellet production center in Germany. Timber storage site with tree trunks and woodchips.
Lagerplatz mit Baumstaemmen fuer die Produktion von Holzpellets.

Biomassa is al lang bewezen als een erg vervuilende en vernietigende strategie waarvan het gebruik ten koste gaat van kwetsbare natuur- en bosgebieden door heel Europa en de VS. GroenLinks heeft belangrijke vragen aan Minister Kamp gesteld over het huidige subsidieprogramma voor biomassagebruik in Nederland. Bomenridders Groningen pleit ook voor stoppen met bijstoken met biomassa.

Teken snel deze petitie om te stoppen met het stoken van biomassa

Antwoord_op_vragen_van_het_lid_Van_der_Lee_over_bij-_en_meestook_van_duurzame_biomassa

Toespraak Bomenridders Groningen – Beheer en Verheer – Groencompensatie 12 april 2017

On April 12th, Bomenridders Groningen will speak for Beheer en Verkeer on the Groencompensatieregeling (Green Compensation report 2017) by the municipality. Here is a copy of our speech (Dutch and English versions here below):

Toespraak voor Beheer en Verkeer 12 april 2017 – Bomenridders Gr (Nederlands)

Green compensation proposal – Reaction from the Bomenridders Gr 12 april 2017 (English)

Hier is ook een kritiek over het huidige groencompensatie ten opzicht van het bouwindustrie.

 

Boomfeestdag

Boomfeestdag

Vandaag is het Boomfeestdag.  Doelstelling:

“Een substantiële bijdrage aan een duurzame wereld, mede door een nauwe gemeentelijke samenwerking. Want gemeenten realiseren al jaren de doelstelling van Boomfeestdag door kinderen van basisscholen bomen te laten planten op de derde woensdag in maart en hen zo op een positieve wijze in contact met de natuur te brengen”.

Het is de bedoeling dat 200.000 bomen worden geplant en overal in het land zijn festiviteiten. Natuurbeheerders, natuurorganisaties en gemeentes, komen in de media met het ene na het andere hosanna-verhaal op de proppen. Het kan niet stuk. Met bomen ga je respectvol om, je koestert ze en laat kinderen zien hoe waardevol ze zijn.

Helaas is het niet elke dag Boomfeestdag. Het hele jaar door zingen de oorverdovende zagen in dorpen, steden, bossen en in parken. In ‘nieuwe natuur’ is plots geen plaats meer voor de vandaag oh zo geliefde boom. Kaalkap is dan ‘onvermijdelijk’. Groene straten veranderen in kale en desolate oorden. Karren vol houtsnippers gaan richting biomassaverbranders om ‘duurzame energie’ op te wekken. Het Nederlandse groen gaat letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Met als bijkomend gevolg dat je een herfst zonder bladeren en een lente zonder fluitende vogels hebt gecreëerd.  De ontbossing is anno 2017 immens groot en ons land bungelt inmiddels onderaan op de Europese lijst van bosareaal. Ook het aantal bomen is schrikbarend laag.  De straten in gemeentes worden kaler, want herplant en onderhoud ‘kost geld’. Maar daar gaat het op Boomfeestdag niet om. Vandaag gaat het om onze bomen en de waarde die zij hebben. Dat is althans wat de betrokken partijen zeggen.

Er zijn tal van Europese en niet-Europese steden die investeren in boomrijke straten, parken en bossen. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en de leefbaarheid neemt significant toe. Daarnaast zorgen bomen voor verkoeling en gaan ze overstromingen tegen. Ook spelen bomen een belangrijke rol in oplossingen met betrekking tot het energievraagstuk. De waarheid is dat het planten en behouden van een boom geld oplevert, in plaats van dat het geld kost. Desondanks is dit niet het verhaal van veel ambtenaren en natuurbeheerders. Omdat een korte termijn bezuiniging aantrekkelijk lijkt en mensen toch niet door hebben wat men kapt en (niet) herplant.

Boomfeestdag 2017 lijkt een soort van dekmantel te zijn. Uitspreken dat je groen bezig bent en het goede met bomen voor hebt. Maar de natuur (en bomen in het bijzonder) heeft niets aan windowdressing of “green washing”. Want na morgen gaan de organisaties, zoals de Staatsbosbeheer, die nu samen met al die kinderen  bomen planten, de rest van het jaar weer gretig hakken en zagen. Laat deze dag de aanzet zijn tot een vergaande discussie over hoe wij allemaal – burgers en overheden – met bomen omgaan. De waarde ervan erkennen en daar naar handelen.  Dan zal Boomfeestdag 2018 oprechter en feestelijker zijn.

VISIE OP EEN GROEN EN DUURZAAM GRONINGEN

Canberra, Australië – het stad met de grootste boom bladerdekking ter wereld

Het is van groot belang dat stad en provincie investeren in groene energie en energiebesparende maatregelen. Helaas scharen sommige partijen en organisaties ook biomassa tot groene energie. Echter zijn de gevolgen van biomassa(bij)stook voor bossen, straten en parken, desastreus. De kaalslag is steeds meer zichtbaar; zowel in Groningen, Nederland als wel in andere landen. Zelfs oerbossen worden aangetast om hout en groenresten aan te leveren voor de biomassaovens. Het is aan Groningen om te investeren in échte duurzame oplossingen, waarbij flora en fauna niet op een exorbitante wijze worden getroffen. Zoals nu. Daar ligt een grote uitdaging.

Tevens is het belangrijk dat Groningen de uitgesproken groene ambitie kracht bij zet door het groen (in het bijzonder de bomen) beter te beschermen en ongebruikte gebieden boomrijk in te richten. De hedendaagse grootschalige bomenkap is meer dan zorgwekkend te noemen en een redelijke compensatie/herplant blijft helaas vaak ook achter. Wellicht komt dit deels voort uit een budgettair probleem, maar een stevige groene ambitie strookt absoluut niet met massale bomenkap. Het is een snelle bezuiniging, met oplopende kosten op andere terreinen tot gevolg. Durf te investeren, zoals andere westerse steden dat ook doen: Bern (Zwi) , Canberra (Aus) of het Duitse eiland Spiekeroog. Die investering krijgt Groningen (en de rest van Nederland) in positieve zin als een boemerang dubbel en dwars terug.

Esdoorns in Canberra Australië

Groningen zou op veel terreinen een voorbeeld kunnen nemen aan de stad Canberra (Australië). Door een ambitieus groenbeleid, o.a. door boomrijke straten en parken, is deze stad een voorbeeld voor andere steden. Mensen zijn gelukkiger, gezonder en hebben minder stress. Ook op het vlak van energie en duurzaamheid levert dit een enorme winst op. Onderhoud van groen wordt deels door burgers zelf gedaan, maar de kosten van groenbeheer vallen sowieso in het niet t.o.v. de winst van een groene stad. Helaas staat het beleid van Groningen in een schril contrast tot een stad als Canberra. Een radicaal ander groenbeleid zoals in Canberra kan Groningen enorm helpen. Bomen zorgen voor verkoeling. Door op veel plekken bomen te kappen, neemt de hitte in de stad toe. Zorg voor een ruime compensatie/herplant bij bomenkap. Nu is het bij herplant bijvoorbeeld 1 (oudere) boom voor 1 andere (jonge) boom. Maar je kan niet van een redelijke compensatie spreken wanneer men op de plaats van een boom van 60 jaar, een jong boompje plant. Daar spreekt geen duurzame groene ambitie uit. Maak straten en pleinen mooi en functioneel, door het groene karakter te behouden of te verbeteren.
Het huidige beleid is funest voor gezondheid, welzijn en geluk van burgers. De struik- en boomloze straten zorgen voor een toename aan stress, verhitting in de zomer en hebben een enorme impact op vele diersoorten. Water kan moeilijk weg en straten stromen over. De kale pleinen, lanen en parken zorgen voor een desolate sfeer en nodigen niet uit tot genieten en samenzijn.

Groningen, het moet en kan beter. Dat laten andere steden zien. Durf te investeren in een groene stad, tot gelukkig van een ieder. Helaas staat geld in een neo-liberale samenleving veelal centraal, maar zou geld in alles een bepalende factor moeten zijn? Hoezeer dragen kunst en natuur niet bij aan een beter leven en een kleurrijke, betere samenleving? Wij ervaren en delen de natuur allen, wie wij ook zijn. Koester het kwetsbare, koester schoonheid, dat vaak kwetsbaar is. Bomen geven leven. Bomen kappen ontneemt mens, dier en boom het leven.

Bomenridders Groningen

KEIK een IJK #3 – HELPERZOOM ACTIE TEGEN KAP van 130 BOMEN

flyer – snelfeits actie

 

De fietsende wethouder van D66 heeft een passie voor fietsers en snelfietsers. Niet alleen D66 maar de gehele gemeenteraad heeft een passie en geld voor snelfietsers en gewone fietsers naar school, werk en huis. Door en rond de stad legt men met subsidie van de Rijksoverheid snelfietspaden aan. Sneller, beter, slimmer? Sneller is nooit onderzocht. Beter eveneens niet. Slimmer is in dit geval dommer, zeker als het door natuurgebied moet.

Voor het Snelfietsenplan O50 moeten bomen en natuur wijken. Bijna niets ontziend snel, slim en beter ontwikkeld en uitgevoerd worden. Legt men op de Helperzoom vanwege een keuze van de Raad met 38 stemmen VOOR een snelfietspad van 4.50 breed aan in de hoofd ecologische zone aan. Tientallen bomen zo niet meer dan 100 bomen moeten als gevolg van die keuzen gesloopt en gekapt worden. Slechts over ‘compenserende maatregelen’ kan nagedacht worden. Waanzin. Bomen en natuur vernielen voor fietsers is dommer dan dom, noch slim noch beter.

Help mee de wanen van de wethouders en de gehele raad te stoppen. Denk mee over het alternatief over de gewone weg. Spaar de ecologische zone en de bomen. Plaats deze flyer voor uw raam. Deel deze flyer via facebook en social media. Twitter als u denk dat het helpt. Steun Bomenridders Groningen en anderen bij de acties en bezwaren tegen de wanen van de wethouders en de raad. Geen bomenkap voor fietspaden en zeker geen snelfietspaden. Maak van gehele Helperzoom 30 km route bij herinrichting en niet alleen vanaf de Helperzoomtunnel vv naar de Stad.

Stop slopen van bomen en kappen van bomen voor milieuvriendelijk vervoer zoals de fiets. Maak zo mogelijk uw keuze nog voor de verkiezingen van 15 maart 2017 duidelijk aan uw vertegenwoordigers in de raad van de Gemeente Groningen. Alle emailadressen treft u aan op de pagina acties website: www.bomenriddersgroningen.nl.

Overleg: natuurlijk doen Bomenridders Groningen mee in overleg met gemeente om deze wanen van Raad en B &W te stoppen. Luisteren wil men wel, maar horen: HO MAAR.

Fietsen moet elke dag. Wie groen doet, Groen ontmoet.

 

 

TEGEN

BOMEN KAPPEN VOOR FIETSPADEN –

TEGEN MILIEU, GEZONDHEID en DUURZAAMHEID.

BOMEN KAPPEN VOOR FIETSERS – NIET SLIM DUS NIET DOEN

 

 

 

Bomenridders Groningen 2016 Nieuwsbrief

Bomenridders Groningen Newsletter 2016 

Bomenridders Groningen heeft jullie steun nodig!

WORD BOMENRIDDER

Doe mee en ondersteun onze goede werken door een bijdrage:

Steun ons, maak Groningen groener en duurzamer door een bijdrage over te maken naar: Rekening: NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen. Neem alsjeblieft contact met ons op als je ons bijvoorbeeld zou kunnen helpen met het verbeteren van onze website, juridisch advies kunt bieden, voor het doorsturen van foto’s, het lezen van beleidsdocumenten en het schrijven van brieven. Je kunt ook contactpersoon worden voor je wijk. Voel je vrij om contact met ons op te nemen: info@bomenriddersgroningen.nl.

 

Aanpak Ring Zuid – Tree removals begin soon at the Juliana pond

The 8 plus monumental trees that are to be removed for the Aanpak Ring Zuid project near the Juliana pond and Papiermolen area will begin soon. The municipality has agreed to some compensation and also committed itself towards planting some trees across the pond. However the compensation model severely underestimates the necessary trees and wood volume to actually compensate for such an ecological loss, not to mention the unlikelihood of finding a solution for the soon to be missing foraging and flying routes of local bats. Here is what we estimated in terms of the current compensation model:

Total loss on the south-west and north side in relation to canopy volume (Totaal verlies Zuidwest en Noord aan kroonvolume met 1/3 schietwilg weg): 1220 m3

Total compensation on the southwest and north side (Totale compensatie Zuidwest en Noord): ca 700 m3