A-kerk renovatie? Worden we blij van?

Voor de binnenstad renovatie naast de A-kerk zijn er plannen om 5 bomen te kappen om ruimte te maken voor een mooie verzamelplaats met een terras. Maar deze plek heeft een belangrijke cultuur-historische geschiedenis in de binnenstad en het is al een mooie verzamelplek met redelijk veel grote bomen, inclusief kastanjes en lindes.

Je kunt het plan hier zien:Akerkhof en flankerende maatregelen Voorlopig Ontwerp Akerkhof rv

OOGTV heeft ook een korte verhaal geschreven.

De Bomenridders Groningen zoekt kantoor goederen

Datum: 16 februari 2018

Betreft: Laserprinter voor secretariaat (teven scanner)

Beste Boomliefhebbers,

De Bomenridders Groningen zoekt kantoorgoederen zoals:

 • Een laserprinter voor secretariaat (teven scanner)
 • Zwart-wit voldoet ruimschoots
 • Ordners A4
 • Dossiermappen
 • 100% recycled printpapier (dat we natuurlijk zo weinig mogelijk gebruiken)

Alles kan worden opgehaald.

Als dank geven we een bos bloemen.

Wie Groen doet, Groen ontmoet.

 

10 waarden van bomen

 1.           Bevorderen biodiversiteit
 2.           Verbeteren luchtkwaliteit
 3.           Zijn biotoop voor dieren en planten
 4.           Zijn beeldbepalend
 5.           Nemen C02 op
 6.           Verhogen welzijn
 7.           Beperken geluidsoverlast
 8.        Gaan hittestress tegen
 9.        Verminderen wateroverlast
 10. Zijn cultureel erfgoed van buurt/regio

Kom met ons in actie door: Like ons op Facebook; kennis te verspreiden; petities te tekenen; bezwaarschriften in te dienen; mee te doen aan acties… En… financiële steun te bieden! (Hebben we nodig!)

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/De.Bomenridders.Groningen/

Donateur worden: maak minimaal € 7,50 over op rekening NL89TRIO0338439099 ten name van Stichting Bomenridders Groningen.

In Delfzijl gaan ze 247 bomen kappen – Hier een open brief geschreven door oud Staatsbosbeheer medewerker Jan Beekman tegen deze dramatische aanval op bomen

Open Brief geschreven door Jan Beekman over het kappen van 247 bomen in Delfzijl

Gemeente delfzijl geeft zichzelf vergunning voor de kap van 247 bomen

Januari 2018

Ik ben bezorgd over de wijze waarop in de gemeente Delfzijl met bomen omgaat, heel erg bezorgd. Eind 2014 ben ik in Delfzijl komen wonen. Met verbazing heb ik in die periode het beheer van de bomen gevolgd. Door mijn opleiding en mijn vroegere werk hebben bomen nog steeds mijn grote belangstelling.

Wat viel op?

 • De kap van houtsingels met grote bomen bij de Neptunusstraat,
 • de houtsingel bij de nieuwe tijdelijke camperplaats aan de Kustweg verwijderd,
 • het nieuwe Vennenplein wordt volgens het plan een ‘parkeerplaats in groene setting’ de bomen langs de Vennen en de Havenstraat zijn alvast gekapt
 • de kap van bomen op de begraafplaats van Krewerd en bij de kerk van Woldendorp
 • als klap op de vuurpijl zijn eind oktober 2017 twee circa 50 jaar oude, kerngezonde, beeldbepalende esdoorns op de kruising Polarisweg / Kustweg gekapt.
 • En verder rigoureus gezaag (kandelaberen, knotten), overbodige ‘onderhouds’ snoei, achterstallig onderhoud, verkeerde soortenkeuze, gebrek aan visie

Aanleiding

Toen de zaag in de bomen op de kruising Polarisweg / Kustweg werd gezet publiceerde de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het ‘kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Delfzijl’. In de veronderstelling dat het hierbij zou gaan om deze bomen heb ik me in deze aanvraag verdiept. Vergunning voor de kap van de esdoorns bleek niet nodig omdat deze particuliere bomen niet op de gemeentelijk bomenlijst staan.

Beoordeling bomen

Medewerkers van de gemeente  beoordelen bomen gedurende het jaar volgens de gestandaardiseerde methode Visuele Boombeoordeling. Indien de medewerker een kruisje bij ‘kappen’ zet is de boom ‘administratief gevaarlijk’ en moet in het kader van zorgvuldig beleid kap volgen. Het gaat vervolgens over begrippen als zorgplicht en aansprakelijkheid. Het lijkt alsof de gemeente met het aantal gekapte bomen wil laten zien dat wordt voldaan aan de zorgplicht!

Dat bomen die in een iets slechtere conditie verkeren ook van belang zijn voor ecologie, schaduw, beeld van lanen enz. komt niet aan de orde. Het zo mogelijk handhaven van bijv. essen met essentaksterfte kan van belang zijn om een beeld te krijgen van resistentie en hergroei.

Voorafgaand aan een besluit is de gemeente verplicht om zowel het belang van verwijderen als het belang van behoud van de boom dient evenredig af te wegen. Van een dergelijke afweging is mij niets gebleken.

Volgens de aanvraag is de reden voor kap van de bomen dat ‘deze ziek of in slechte conditie zijn’. Een nadere onderbouwing daarvan ontbreekt.

Vergunning procedure

Om de bewuste bomen feitelijk te kunnen kappen is een omgevingsvergunning nodig. Terwijl de gemeente streeft naar grote betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving met gebiedsregie, woonvisie, gebiedsvisie, projectontwikkeling e.d. lijkt de procedure voor de kap van bomen er juist op gericht bezwaren te voorkomen. Mijn conclusie is dat er sprake is van een schimmige, niet transparante procedure.

 1. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen worden overeenkomstig wettelijke regels gepubliceerd. Bij bomen wordt hierbij het aantal vermeld. De gemeente Delfzijl volstaat met de melding het ‘kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Delfzijl’ en laat het aantal van 247 bomen achterwege.
 2. De vergunningaanvraag is binnengekomen op 5 oktober 2017 en vervolgens op 18 oktober gepubliceerd. Pas op 1 november zijn de gegevens bij de Werkorganisatie DEAL beschikbaar. Dan zijn we dus een maand verder en is ook het laatste blad van de bomen. Een objectieve beoordeling is dan niet meer mogelijk. Voor een goede beoordeling dienen bomen in blad te staan, of de kapvergunning terecht is verleend is nu niet te bepalen.
 3. De gegevens die ter inzage liggen zijn een kaplijst en een groot aantal tekeningen op A0 formaat. De onderbouwing van de aanvragen ligt niet ter inzage.
 4. De enige manier om na te gaan om welke bomen het precies gaat is het aanschaffen van de nodige kaarten à € 20,–/stuk. Later blijken de kaarten ook digitaal beschikbaar. Waarom worden die niet verstrekt?
 5. Volgens de site van de gemeente Delfzijl kunnen procedures m.b.t. omgevingsvergunningen worden gevolgd via overheid.nl. Aangezien op de kaplijst adresgegevens ontbreken krijgen inwoners geen melding over de voorgenomen kap.
 6. Tijdens de ter visie legging heeft slechts een enkele boom heeft een gekleurde stip, dus ook op die wijze worden inwoners niet geïnformeerd.
 7. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Dit besluit is verzonden op 15 december 2017 en gepubliceerd in de gemeenteberichten van week 52. Publicatie in de kerstvakantie stimuleert reacties ook niet echt.

Oproep

Ik roep het gemeentebestuur van Delfzijl op te zorgen voor een zorgvuldiger beheer van het toch al schaarse bomenbestand en bomen en inwoners met meer respect te behandelen.

Ik verzoek u het volgende:

 • de nu voorliggende vergunningaanvraag op te schorten
 • Contra-expertise te laten uitvoeren op de nu voorliggende vergunning aanvraag
 • Actualisatie bomenlijst
 • Instellen bomen advies team
 • Opstellen integraal beleidsplan
 • Inzicht te geven in herplant van bomen

En, uiteraard, wil ik graag een bijdrage leveren om tot een goed bomenbeheer in Delfzijl te komen.

Met vriendelijke groet,

Jan Beekman

 

En hier een artikel in RTVNoord:

Fractie 2014: Te veel bomen gekapt in Delfzijl

En aan artikel in de DvhN:

 

Financiële compensatie bij kap van houtopstand als gevolg van uitvoering ruimtelijke plannen

Vandaag verscheen een goed stuk in de Gazet van het Noorden door Eppo Vroom over het huidige compensatie en groenbeleid in Groningen:

Vanwege het dwingende en expansief ruimtelijk beleid (rood) mag geen boom (groen) door de mazen van het dichtgetimmerde compensatieschema glippen en een belemmering vormen voor de sectie (vol)Bouwend Nederland.
Vanuit krampachtig gecontroleerde compensatie wordt het zwaar aangeklede kapbeleid ingericht dat op zijn beurt een onderdeel is van een afwezig beplantingsbeleid, dat weer afgeleid zou moeten zijn van het stedelijk natuurbeleid.

Je zou de omgekeerde route wensen. Geen wonder dat er tegen deze onlogische aanpak opkomend verzet is.

Aanplant van gezonde lucht

‘Aanplant van gezonden lucht’
Bomen maken mensen gezonder. Dat is eigenlijk de conclusie uit een BBC-artikel uit 2016. In het artikel legt de schrijver uit hoe bomen mensen gezonder maken. Vlakbij bomen ligt het fijnstofpercentage zo’n 7%-24% lager dan elders, en de temperatuur daalt er met zo’n twee graden. Dit volgens een studie van The Nature Conservancy (TNC) uit de VS. Rond 2050 zullen er circa 6,2 miljoen mensen vroegtijdig sterven aan ziekten door blootstelling aan fijnstof, zegt ook de studie. In 2012 was dat rond de 2 miljoen volgens de World Health Organisation (WHO). De slachtoffers vallen vooral onder lagen en middeninkomens. Het planten van bomen is een relatief goedkope manier om luchtverontreiniging in steden tegen te gaan. Bomen planten is laagdrempelig, alle inwoners van de stad kunnen erbij betrokken worden, je plant ze en ze groeien vanzelf. Samen planten versterkt bovendien de sociale cohesie in buurten. (Zie elders op deze site ook het artikel over Tiny Forests.)
Een ‘Urban forest’, een stadsbos, vaak bestaand uit veel meer of minder geïsoleerd staande bomen, haalt CO2 uit de lucht en maakt zuurstof aan. Het gaat ‘hittestress’ tegen (het zorgt voor schaduw op tegels en asfalt), waardoor het op hete dagen nog steeds aangenaam vertoeven is in de stad.
Bomen houden water vast, gaan luchtverontreiniging tegen, filteren uitlaatgassen en fijnstof… voorkomen overlopende riolen… Terwijl de fijnstofproblematiek toeneemt neemt het aantal bomen in veel steden af. Voor Londen is in een studie uit 2014 zichtbaar gemaakt wat de waarde is van bomen voor de stad. Volgens een berekening van TNC leveren de Londense bomen de stad per jaar circa 133 miljoen pond op.
We zijn de bomen vergeten de afgelopen eeuw. Ze maakten altijd deel uit van de stedelijke architectuur maar ze zijn in de marge beland. Gezondheid en bomen, in onze ruimtelijke ordening zou de volksgezondheid het uitgangspunt moeten zijn, en bomen nemen dan een centrale plaats in.
Zie hier het artikel in het Engels van Mark Kinver, Environment Reporter voor BBC News, van 31 oktober 2016:
Als je in het artikel doorklikt, kom je op een aantal websites met interessante documenten, onder andere dit document, ‘Planting Healthy Air’:
Laten we bomen eerste beschermen en nog planten in Groningen!

De ‘groene’ energietransitie gaat snel door

Het Europese Parlement heeft gisteren toestemming gegeven aan overheden, natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer) en energiereuzen om de Europese bossen te (blijven) ontmantelen voor energiedoeleinden. Met grote gevolgen op de korte, maar zeker ook de lange termijn. Daarmee wordt het urgent dat bomenstichtingen en andere natuurorganisaties zich hiertegen gaan verzetten. Dat ons kabinet aan deze grootschalige kap  meewerkt, is zeer zorgelijk.

https://twitter.com/BirdLifeEurope/status/954322756493021190

http://www.birdlife.org/pr/17-January-2017

Er zijn ook twee belangrijke stukken in het Dagblad van het Noorden  verschenen over deze energietransitie. We betwijfelen of deze koers wel groen is.

DVHN-20180120-DN01004003 centrales eemshaven vergroenen dvhn 20 1 2018

DVHN-20180120-GS01036001 energie centrales zetten koers naar vergroening dvhn 20 1 2018

Onderstaand nog een paar links naar goede films over biomassa en de palmolie industrie en de impact daarvan op het regenwoud (palmolie wordt gebruikt als groene brandstof in Nederland) en onze eigen bosgebieden.

Draw the Line

Bos als Brandstof (Zembla)

Green Gold

In de gemeente Haren zijn bomen als gevolg van ineffectieve bezwaar- en hoorprocedures ‘schuldig totdat hun onschuld is bewezen’ en zelfs dan nog steeds schuldig

(English version below)

Het is tijd om het ineffectieve systeem van kapvergunningen en bezwaar- en hoorprocedures te hervormen.

 

In de gemeente Haren met zo’n 30.000 bomen worden gemiddeld meer dan 600 bomen per jaar gekapt[1]. Cijfers van particuliere bomen worden niet bijgehouden, dus we weten niet welk deel deze uitmaken van het totale bomenbestand, maar we schatten in dat deze ongeveer 30% van het totale aantal bomen. De laatste jaren hebben we echter een zorgwekkende trend gezien, van bewoners die hun bomen kappen en deze vervangen door struiken, schuren, of grotere huizen. De noodzaak om te voorzien in tenminste een jaarlijkse inventarisatie van het bomenbestand (aantal, plus aangeplant, min gekapt) is een belangrijk doel voor degenen die belang hechten aan het beschermen van algemene boombedekking in het kader van problematiek als bewonersgroei en stedelijke sprawl.

Van alle aangevraagde vergunningen van de afgelopen vijf jaar, is 99 procent toegewezen. Dit betekent, als je een boom wilt kappen in Haren, dat je je gang kunt gaan. Daarbij werden in 2016 de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning nog verder verruimd met de bepaling dat voortaan bomen met een diameter tot 100 centimeter zonder vergunning mochten worden gekapt, in plaats van de tot op dat moment geldende 60 centimeter. Daarbij werd bepaald dat ook kap van bomen in achtertuinen niet vergunningsplichtig is. Dit is een problematische situatie met grote gevolgen voor lokale bomen. Dit beleid leidt tot een drastische afname van het lokale bomenbestand en daarmee tot de stapsgewijze afbraak van ons urban forest. Afgaand op een onderzoek (met het iTree programma), beschikt Haren over ongeveer 25% boombedekking, maar met het nu gevoerde beleid zal dit percentage binnen vijf jaar zijn teruggbracht tot 20%.

Een van de taken waarmee Bomenridders Groningen zich heeft beziggehouden is met het tegen het licht houden van de toegekende vergunningen van zowel straatbomen als particuliere bomen, en dan met name van die bomen waarvan naar wij menen niet zorgvuldig de waarde voor het publieke domein niet goed is ingeschat. Wat we in de hoorzittingen steeds weer meemaken is dat de commissies klakkeloos de beslissingen van de vergunningverleners volgen, zonder zich op de hoogte te stellen van de werkelijke waarde van de te kappen bomen. De harde bewijzen en wetenschappelijke rapporten waarmee de Bomenridders aantonen dat bomen een werkelijke waarde vertegenwoordigen voor landschap, gezondheid, natuur, esthetiek, biodiversiteit, CO2-reductie, lucht en water filtratie, leefbaarheid, klimaataanpassing, en bescherming tegen hittestress worden in de besluitvoming nergens meegenomen.

Met andere woorden, bomen met kapvergunning worden schuldig bevonden totdat het tegendeel bewezen is, en dan nog zijn ze schuldig en vindt de commissie het niet nodig de bomen te beschermen. Ze verlaat zich op juridisch jargon en technocratische referenties en regels om de bomen in de steek te laten.

In een geval onlangs, waar 31 bomen op een particulier terrein gekapt zouden gaan worden, waarvan 22 vergunningsplichtig, werd er de gemeentelijke eigen rapporten (verstrekt door ETT bomenwerkers) slechts één boom aangemerkt als van enige waarde. Deze zelfde rapporten gaven expliciet aan dat op twee na, al deze bomen in goede conditie waren (volle kroon, geen ziekten, goede stabiliteit) met een levensverwachting van meer dan 10 jaar. Tien jaar is de hoogst mogelijke levensverwachting die een boom in dit soort rapporten kan krijgen. Met andere woorden, het grootste deel van deze bomen beantwoordde aan de maximale score voor algehele gezondheid en levensverwachting. Dit wordt ook heel duidelijk in de afbeeldingen (zie onder).

Onze conclusies werden ook bevestigd door de VTA-gecertificeerde boomexpert die ons vergezelde om genoemde bomen te inspecteren. Ondanks het bewijs van goede gezondheid van deze bomen, werden ze door de gemeentelijke groenwerkers op alle zelfgecreërde categorieën aangemerkt als ‘negatieve waarde voor de omgeving hebbend’ (‘natuur, landschap, leefbaarheid, beeldbepalend, cultureel/historisch, dorpsschoon’). Hoe is dit mogelijk?

En daarbij, waarmee de vooringenomenheid van deze commissies wordt aangetoond, het enige wat de vergunninghouder hoefde te zeggen, zonder enig bewijs van een boomexpert, was dat deze bomen in slechte conditie waren door buitensporig onderhoud en dat ze een gevaar vormden voor hun omgeving (een afbeelding van een boom die jaren geleden tijdens een storm was omgevallen werd getoond). Dit werd dan overgenomen in het rapport van de commissie als bewijs van de status van de bomen. Ironisch genoeg, sprak dit de gemeente’s eigen bevindingen tegen, dat deze bomen over het algemeen beschikten over een goede gezondheid. Het rapport van de commissie neemt dus de bewering van de perceeleigenaar (die geen bomenexpert is) over als waarheid, en stelt die boven de gemeente’s eigen oordeel over deze bomen, die komen van geaccrediteerde Europese Boomwerkers.

Dan tenslotte, van de 31 bomen die gekapt moesten worden, in de leeftijd van 10 tot 80 jaar, en meer dan 11 soorten (berken, coniferen, eiken, esdoorns, fruitbomen, kersen, linde, meidoorn, spar, taxus, veldesdoorn). Deze vertegenwoordigen een ongelooflijke diversiteit aan bomensoorten di ondersteunen ook een ongelooflijke diversiteit aan organisch leven, van vogels tot eekhoorns tot insecten.

Hier zijn onlangs voor de verkoop van het huis genomen foto’s van deze bomen. Ze zijn nu allemaal weg, op een na (de magnolia rechts).

  

Het gehele system is opgezet om het verwijderen van zowel straatbomen als particuliere bomen gemakkelijk toe te staan en mogelijk te maken. In het rapport van de commissie, gaat de commissie zelfs haar taak uit de weg om de waarde van deze bomen en de geloofwaardigheid en rechtmatigheid van de aanvragen te toetsen, door deze verantwoordelijkheid terug te verwijzen naar de gemeente, onder de titel van ‘beleidsvrijheid’ en ‘beoordelingsvrijheid’. Dit is vergelijkbaar met een rechter die zegt tegen de aanklager dat ze vrij zijn om naar eigen inzicht de wet te interpreteren en de zwaarte van de straf vast te stellen, en ook vrij zijn om zelf de straf vast te stellen. Is dit het soort systeem dat wij willen steunen? Willen wij in een regio wonen waar de waarde van bomen en hun aanwezigheid wordt overgelaten aan de luimen, persoonlijke behoeften en overtuigingen van slecht-geïnformeerde burgers of aan de onwil van de lokale overheid om actief waardevolle bomen te beschermen zoals in hun eigen beleid is vastgesteld (zie het beleidsrapport 2010)? Wat is dan de rol van de gemeente nog in het beschermen van het stedelijk groen, de urban forest, of heeft de overheid daadwerkelijk haar collectieve taken overboord gegooid? Is het niet de taak van de lokale overheid de burgers te informeren over de noodzaak bomen te beschermen voor toekomstige generaties, vooral in deze tijd van klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling en wateroverlast?

Hier zijn de neergehaalde bomen te zien (voordat de officiële beslissing van de gemeente is bekendgemaakt):

Deze nieuwe eigenaar heeft een tuin met bomen van schatbare en onschatbare waarde geërfd, een tuin die tientallen jaren nodig heeft gehad om te groeien naar zijn huidige magistrale staat. Wat jammer dat deze waarde niet aanbesteden zijn.

We geloven dat het tijd wordt dat verantwoordelijken in onze stad hun eigen beleid actiever naleven zodat onze gemeenschappelijke bomen (zowel in particulier bezit als in het publieke domein) worden erkend voor wat ze zijn – de noodzakelijke natuurlijke bronnen die we nodig hebben voor een gezonde, leefbare, biodiverse, klimaatbestendige en groene toekomst.

Hier de woorden van het gemeentelijke algemene beleid:

“We hebben overwogen date er sprake is van het kappen van 22 bomen binnen de bestemming ‘beschermd dorpsgezicht’. Voor dergelijke bomen wordt in principe geen vergunning verleend tenzij de noodzaak tot kappen is aangetoond.” (Pag. 2)

Als de gemeente 99% van alle aanvragen voor boomkap toestaat – is er duidelijk sprake van een zeer sterke tegenstelling. We hopen dat er een drastische koerswijziging komt van het beleid, de procedures en de werkwijze rond het toekennen van kapvergunningen voor bomen. Het huidige process leidt enkel tot de geleidelijke afbraak van Haren als “groene parel” van het noorden, waar we met ons allen zo trots op zijn.

Hier kunt u het rapport van de commissie lezen:

Rijksstraatweg 236 – zaak haren beroep en bezwaar en handelingen nadien door sloop rijksstraatweg 236 haren zaak Drenth bomenridders

Hier kunt u de inventaris inzien:

p229823_12-4-2017_18-20-24

Hier kunt u onze brief en het rapport lezen:

Bomenridders-Groningen-WOB-verzoek-Rijksstraatweg-236-Nr.-164218-Haren-bomenkap-2017-1

Rijksstraatweg 236 hoorzitting – schrijftelijk toelichting – brief jan pieter janse 12 12 2017

Haren hoorzitting – 22 bomen – Rijksstraatweg 236 – 12 dec 2017

ENGLISH

It is time to amend the ineffectual system of tree- permits, objections and hearings in the village of Haren.

In Haren, on average, more than 600 trees are cut per year in a municipality with some 30,000 street trees[1]. Numbers of private trees are not inventoried, so we don’t know exactly how they contribute to the overall tree cover, but we estimate that they constitute about 30% of total trees. However, in recent years, we have seen a worrisome trend of residents removing their trees and replacing them with shrubs, sheds, tiles or bigger houses. The need to provide at least a basis inventory of the yearly trees (remaining, cut, planted) is a significant goal for those interested in protecting overall tree cover in the face of challenges such as population growth and urban sprawl.

Of all requested permits during these five years, 99 percent of permits were given. In short, if you want to remove a tree in Haren, you can. Then in 2016, this laisez fair policy was further compromised with a liberalization of the permit requirements, reducing the diameter of trees from 100 centimeters to 60 and allowing the removal of all backyard trees. This is a problematic develpment, one that leads to the gradual destruction of our urban forest. Based upon a survey (with the iTree tool program), Haren has around a 25% tree cover, but with the current policy, within five years, this percentage will be diminished to around 20%.

Part of Bomenridders Groningen tasks have been to contest the approval of permits of both street and private trees, mainly those which we believe have not been properly assessed in terms of their value for the municipality. Up until now, we have experienced the hearings as ineffectual exercises in which commissions consistently defer to the original decisions of the permit givers without weighing the actual value of permitted trees. This, despite our attempts to provide concrete proof and scientific summaries of their actual worth in terms of landscape, health, nature, aesthetics, biodiversity, CO2 reduction, air and water filtration, livability, climate adaptation, and protection from heat stress. Yet when these summaries are provided, they are ignored in favor of deferring to the complete discretion of the municipal board. In other words, permitted trees are guilty until proven innocent and even when proven innocent, the commission deems such trees not worth protecting. Instead they rely upon technocratic references and legal jargon to dismiss them.

In one recent case, in which 31 trees would be cut on a private property of which 22 required a permit, only one tree was assessed as having any value in the municipal’s own reports (provided by ETT tree workers). Yet these very same reports explicitly revealed each of these trees (but two) to be in good condition (full crowns, no diseases, good stability) with a life expectancy of more than 10 years. This assessment of life expectancy is the most that is allowed in such reports. In other words, the majority of these trees could not have received better marks in terms of their overall health and life expectancy. This is also clearly visible in the pictures here provided (below). This was also confirmed by the VTA certified tree expert who accompanied us to assess these trees. Despite such evidence of these tree’s overall health, the green workers consistently marked all of the municipalities self-conceived categories as having negative value (‘natuur, landschap, leefbaarheid, beeldbepalend, culturale/historische, dorpschoon’). How can this be?

Further, revealing the biases of these commissions, all the permit holder needed to say, without any evidence from a tree expert, was that these trees were in poor condition due to overdo maintenance and that they were dangerous (he showed a picture of a tree that fell during a storm many years ago). This was then restated in the commission’s report as proof of the status of these trees. Ironically, this contradicted the municipalitie’s own assessments of these trees as generally healthy. The commission report then takes the statement about the quality of these trees of the property holder (who is naturally not a tree expert) as truth, over the gemeente’s own assessments of these trees by accredited European Tree Workers.

Finally, of the 31 trees to be cut, ranging in age from 10 to 80 years, more than 11 varieties will be lost (berken, coniferen, eiken, esdoorns, fruitbomen, kersen, linde, meidoorn, spar, taxus, veldesdoorn). These represent an incredible diversity of tree types. These trees also support an incredible diversity of organic life from birds to squirrels and insects.

These trees are now all gone but one (the magnolia tree on the right). All of the trees in front (the cherry and birch) are gone as are the trees on the left side, even the ‘huulst’/holly which was not approved for felling.

The entire system is set up to easily allow and facilitate the removal of both street and private trees. In the commission report, the commission even relinquishes its job of assessing both the value of these trees and the credibility and validity of the permit givers by abdicating this responsibility back to the gemeente under the concept of “beleidsvrijheid” (policy freedom) and “beoordelingsvrijhied” (evaluation freedom). This is akin to a judge telling the prosecutor they are free to interpret the law and the severity of the crime as they choose, and further they are free to decide the sentence. Is this the kind of system that we want to support? Do we want to live in a district where the value of trees and their disposability is left to the whims, personal needs and ill-informed beliefs of private citizens or to the unwillingness of the local government to actively protect valued trees as is a stated objective of their own tree policy (see the policy report from 2010)? What then is the role of the municipality in protecting the urban forest, or have we actually relinquished our collective goals as a government? Is it not the role of the local government to inform the public about the necessity of protecting trees as one of the most important local resources for the future generations, especially in this period of severe climate challenges, urban development and water overflow.

Here are the felled trees now that they have been cut (before the official decision of the gemeente has been announced):

This new owner inherited a garden with trees of both measurable and immeasurable value, one that took decades to be cultivated to its present magical state. What a pity that this value was lost on him.

We believe that it is time that our city representatives more actively enforce their own policies so that our collective trees (both private and municipal) are recognized for what they are – the essential natural resources that we require to ensure a healthy, livable, biodiverse, climate adapted and green future.

Here are the words of the municipalities overall policy here:

“We hebben overwogen date er sprake is van het kappen van 22 bomen binnen de bestemming ‘beschermd dorpsgezicht’. Voor dergelijke bomen wordt in principe geen vergunning verleend tenzij de noodzaak tot kappen is aangetoond.” (Page 2)

If the municipality permits 99% of all tree felling requests – there is clearly a very strong contradiction at play. We hope that there is a dramatic revision of the policies, strategies and implementation of the tree permit process, as the current process only ensures the gradual destruction of the celebrated “groene parel”/green pearl of the north.

You can read the commission report here:

Rijksstraatweg 236 – zaak haren beroep en bezwaar en handelingen nadien door sloop rijksstraatweg 236 haren zaak Drenth bomenridders

You can read the inventories here:

p229823_12-4-2017_18-20-24

You can read our letter and report here:

Bomenridders-Groningen-WOB-verzoek-Rijksstraatweg-236-Nr.-164218-Haren-bomenkap-2017-1

Rijksstraatweg 236 hoorzitting – schrijftelijk toelichting – brief jan pieter janse 12 12 2017

Haren hoorzitting – 22 bomen – Rijksstraatweg 236 – 12 dec 2017

 

 

[1] 28,000 or 31,000 depending upon which green worker you speak with. The 600 number is based on inventories taken from the years of 2011 to 2016 collected from a listing of permits published on officiële bekendmakingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken.

Uitspraak van de Raad van Staat over het zaak – Aanpak Ring Zuid en het Vleermuiswerkgroep Groningen

Hier is een samenvatting van het uitspraak van de Raad van Stad over het zaak Aanpak Ring Zuid en het Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen

Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

Woensdag 10 januari 2018

Het gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 januari 2018). Het gaat om bomenkap in vijf deelgebieden, waaronder bomen bij de Julianavijver, de Papiermolentunnel en het Sterrebos. Als gevolg van deze uitspraak staat niets meer in de weg aan de kap van die bomen.

De zaak was aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De natuurorganisaties vinden dat voor de bomenkap in alle deelgebieden een zogenoemde ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een “verklaring van geen bedenkingen” verleend had moeten worden.

Foerageergebieden en vliegroutes

De natuurorganisaties zijn bang dat de zogenoemde foerageergebieden – gebieden waar dieren voedsel zoeken – en vliegroutes van beschermde vleermuissoorten worden aangetast door de bomenkap. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijven de foerageergebieden in vier van de vijf deelgebieden voldoende beschikbaar. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de vliegroutes van de vleermuizen bruikbaar te houden. Ook worden de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de vleermuizen door de kap van de bomen niet aangetast.

Wet natuurbescherming en eerdere schorsing

De natuurorganisaties vroegen eerder aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunningen te schorsen, zodat de bomenkap voorlopig niet door kon gaan. De Afdeling bestuursrechtspraak kon in die spoedprocedure niet overzien of er inderdaad zo’n ontheffing nodig was, en besloot daarom in november 2017 om de bomenkap voorlopig te schorsen. Maar in de uitspraak van vandaag komt de Afdeling bestuursrechtspraak na grondig onderzoek voor vier deelgebieden tot de conclusie dat een ontheffing niet nodig is, omdat de foerageergebieden en de vliegroutes van de vleermuizen niet worden aangetast door de bomenkap. Voor het vijfde deelgebied is al een ontwerpontheffing opgesteld. De uitkomst in de uitspraak van vandaag is daarom dat de omgevingsvergunningen in stand blijven, zodat de bomenkap alsnog kan doorgaan.

 

Je kunt het vierledig tekst hier lezen:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93581

Klimaatadaptieve en groene gemeente Groningen???

Bomen gekapt langs de Ring Zuid – Esperantostraat januari 2018

De gemeente Groningen schrijft veel brieven over het belang van een klimaatadaptieve en groene gemeente, maar tegelijk zijn ze druk bezig om erg veel bomen en groene gebieden te verwijderen. Een recente brief beschrijft het belang van bomen en bomen planten in de stad, maar nergens is er een concreet project beschreven om onze huidige bomen te beschermen, noch om een inventarisatie te maken van het huidige aantal bomen in de stad – een zogenoemde meting van de totale bladerdek bedekking. Een inventarisatie is de eerste stap.

Hier is een citaat uit de brief:

Raadsmoties versterken van groen
Uw raad heeft In april en november 2017 verschillende moties ingediend omtrent het versterken van groen, meer bomen voor stadjers en het ontwikkelen van een groentool. We nemen de uitwerking van deze moties mee in ons plan van aanpak.
Het versterken van groen (in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin) draagt direct bij aan een klimaatadaptieve stad. Op basis van de uitkomsten van de stresstest kunnen we gericht onze visie op groen gaan invullen. Deze Informatie vormt een belangrijke basis voor een visie op het versterken van groen. Hiernaast bieden onze huidige groenvisie ‘Groene Pepers” en de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ al gedegen analyses van onze gemeente. We gaan deze visies actualiseren. Integreren en werken aan een concrete uitvoeringsagenda voor het versterken van groen in onze gemeente. Naast klimaatadaptatie nemen wij hier ook de thema’s ecologie/biodiversiteit en gezondheid nadrukkelijk In mee.
Totdat onze gemeente concrete acties onderneemt om onze huidige bomen en groenplekken te beschermen en te inventariseren, vinden we het moeilijk om deze woorden serieus te nemen.
Geen woorden, maar daden!
Je kunt de hele brief hier lezen: